חנוכה

נס פח השמן – מה בין חנוכה לטהרה?!

בשאלת "נס פח השמן" כבר עסקו רבים. צריך לזכור שהמקור הראשוני להופעתו הוא התלמוד הבבלי1 שנכתב מאות רבות של שנים אחרי המאורעות ובארץ אחרת. באף אחד מהתיאורים שקדמו לו, ספרי מקבים א' ומקבים ב',...

בציפייה לגשם

המדרש במסכת תענית (כ"ד.) מתאר את תסכולו של רבה, האמורא החשוב, בשל אי יכלתו להביא גשמים לעולם: "רבה גזר תעניתא בעי רחמי ולא אתא מיטרא (רבה גזר תענית ביקש רחמים ולא ירדו גשמים)...

מה מותר ללמוד מהיוונים?

כך פותחת הפטרת השבת השניה של חנוכה : "ויעש חירום את הכירות ואת היעים ואת המזרקות , ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית ה'". הדברים קשים. האם זוהי...

איש אשר רוח אלקים בו

מספר ימים קודם למסיבת חג החנוכה בגן הבהיר לי בני: "בהצגה אני מגלם יווני. כולם רצו להיות חשמונאים, ריחמתי על הגננת – ולכן התנדבתי". במסיבה הבנתי מה באמת הניע את בני למעשה אלטרואיסטי...

עד שתכלה רגל מן השוק

זמן הדלקת נר חנוכה, אומרת הגמ' :"משתשקע החמה, עד שתכלה רגל מן השוק" (שבת כא:) בתורת החסידות מצאו רמזים עמוקים הטמונים בהלכה זו. מסביר בעל ה"שפת אמת", שכל ענינו של חנוכה הוא מלשון...

כבתה אין זקוק לה

"אמר רב פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקין בהן בשבת מדליקין בהן בחנוכה בין בחול בין בשבת . אמר רבי ירמיה מאי טעמא דרב קסבר כבתה אין זקוק לה ואסור להשתמש לאורה" (שבת...

אורו של משיח

"רבי שמואל בר נחמן פתח (ירמיה כט) : כי אנכי ידעתי את המחשבות – שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף , ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו , ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו ,...

ניסים גלויים

"מאי חנוכה? … שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא...

ברכת "שעשה ניסים" – גילוי האור מתוך הטבע

על תקנת חז"ל לברך ברכת "שעשה ניסים לאבותינו" בחנוכה ופורים מקשה ר' לוי יצחק מברדיצ'ב בדרושיו לחנוכה. מדוע , שואל הרב, אין אנו מברכין ברכת "שעשה ניסים לאבותינו" על ניסים אחרים כגון: נסי...

העלאת הנרות – הסוד לאחדות

קריאת התורה לחנוכה, העוסקת בקרבנות הנשיאים , מסתיימת בצווי לאהרון הכהן הגדול – הצווי של העלאת הנרות. "דבר אל אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו פני הנרות. ויעש...

יוסף והחשמונאים

חג החנוכה מציין, כידוע, לא רק נצחון מלחמתי של המכבים על היוונים , כי אם גם ובעיקר נצחון והישרדות במלחמת תרבות. גם סיפורו של יוסף, גיבור הפרשות הבאות הוא סיפור של מאבקי תרבות,...

"לשון יוונית לחוד…"

כך פותחת הפטרת השבת השניה של חנוכה : "ויעש חירום את הכירות ואת היעים ואת המזרקות , ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשה למלך שלמה בית ה'". הדברים קשים. האם זוהי...

נשים מדליקות נרות – דרשת בת מצוה לחג החנוכה

עם כניסתה של השבת הקרובה, אנו נקיים שתי מצוות הקשורות להדלקת נרות. הראשונה – הדלקת נרות חנוכה והשניה – הדלקת נרות שבת. מה המשמעות של כל אחת ממצוות הדלקה אלו ומה היחס בינהן?...

נר שבת ונר חנוכה [*]

  "אמר רב הונא: הרגיל בנר – הויין ליה בנים תלמידי חכמים" (שבת, כ"ג:)  הגמרא קושרת בין הקפדה על הדלקת הנר לבין חינוך הבנים, ומדקדק רש"י, כי כוונת הגמרא להדלקת נר שבת ונר...

'זאת חנוכה'

יום אחרון של חנוכה, נקרא בספרי הקודש "זאת חנוכה". בפשט הדברים , נקרא כך היום, ע"ש הקריאה בתורה של "זאת חנוכת המזבח". אמנם, בתורת החסידות מצאו רמזים רבים הקשורים בסגולתו המיוחדת של יום...

מבוא להלכות חנוכה

הדלקת נרות חנוכה, מהווה הזדמנות לרענון המשפחתיות. א.      יחד, יחד: השתדלו להיות בזמן ההדלקה יחד. גם אם יש חוגים, פרוייקט חשוב בעבודה וכו'. ב.      דיון משפחתי: רצוי שמי מבני הבית יכין נושא לדיון,...

נר איש וביתו

"תנו רבנן :   מצות חנוכה נר איש וביתו". פרטים רבים בהלכות נר חנוכה קשורים בבית , כפי שאומרת הגמ'– "נר איש וביתו", וכן בהמשך הגמ' – "מצוה להניחה על פתח ביתו , מבחוץ"....

הלכות חנוכה

א.      הדלקת הנרות ·        מצווה מן המובחר[2] להדליק בשמן זית הואיל והנס נעשה בשמן זית. ·        למרות שמצוות הדלקת הנרות הינה "חובת גברא" בכל מקום בו האדם נמצא, יש עניין חשוב להדליק נרות...