תחינות ליום הטבילה

תפילה לאשה הטובלת במקוה

אלוהי, בורא היופי והצחות יוצר הגוף והנפש, אני האשה הנצבת עמך בזה להתפלל. טהרני על אפיקי מים משחני מור ולבונה חדש בי אור כזיו הלבנה. אלוהי, רחמי שנתת בי טהור הוא, תן בקרבי...

תפילה לאשה לפני הטבילה

רבונו של עולם גלוי וידוע לפניך שקיימתי מצותך בשמירת ימי נידות וספרתי שבעה נקיים. והנה בעתה אנכי מוכנת ומזומנת לקיים מצות טבילה במים הכשרים, במצוותך אשר ציוויתני והנה אנכי מקיימת מצוה זו. לשם...

תפילה לאשה הטובלת במקוה

הריני מוכן ומזומן לקיים המצוה לטהר אותי לבעלי, כמו שצוה לנו הבורא יתברך ברוך הוא וברוך שמו הגדול. ומברכת: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם,  אשר קידשנו במצותיו וציונו על הטבילה".  

תפילה לאשה הטובלת במקוה

הריני מוכן ומזומן לקיים המצוה לטבול ולטהר אותי לבעלי, כמו שצוה לנו הקדוש ברוך הוא וברוך שמו הגדול. ומברכת: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצותיו וציונו על הטבילה".

תחינה לאחר הטבילה

רבונו של עולם, בלב מלא רגש אני מקיימת מצוות טבילה לשם טהרה, השתדלתי להיות נאמנה למצוותיך ומצפה לישועתך. וכשם שמי המקוה מטהרים אותי מבחינה רוחנית, כך אני מתפללת אליך, שתשטוף מעלי כל עברה ועוון,...