ראש השנה

החטא להזכיר חטא

אנו נמצאים בעיצומו של תהליך התשובה המלווה את קבלת השנה החדשה. השלב העיקרי עשיית התשובה הינו שלב הוידוי, כמאמר הרמב"ם (הלכות תשובה פ"א): "כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר...

שובו אלי ואשובה אליכם

מגילת איכה חותמת במילים: "השיבנו ה' אליך ונשובה חדש ימינו כקדם". לפי המדרש (איכה רבה, ה', כ"א), מילים אלה מנציחות ויכוח תמידי בין כנסת ישראל לקב"ה, אשר עניינו האחריות לחזרה בתשובה. לפי כנסת...

כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה

"ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר" (ראש השנה דף טז.) ע"פ המדרש הנ"ל, תקיעת השופר מטרתה להזכיר לקב"ה את זכויותינו....

שומע תרועה

נחלקו הראשונים בדבר הנוסח הראוי לברכה קודם התקיעה בשופר.  לשיטת הרמב"ם ואחרים, שהתקבלה להלכה, יש לברך "לשמוע קול שופר", שכן שמיעת השופר היא עיקר מצוות השופר. לשם המחשה, מקביל הרמב"ם בין התקיעה בשופר...

על זדונות וזכויות

במסכת יומא (פ"ו:) מוזכרות שתי אמירות בעלות עוצמה, העוסקות בכוח התשובה, והמיוחסות לאמורא ריש לקיש. במקום אחד אומר ריש לקיש: "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות". במקום אחר אומר ריש לקיש: "גדולה תשובה...

איך קורעים את גזר הדין?

אחד מיסודות האמונה מגולם באמירה: "ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה". בכוחנו לשוב אל ה' ולשנות גורלנו לטובה. ברם במדרש מורכב, המובא בגמרא במסכת ראש השנה (י"ז:), מבקשים חכמנו להתעמת עם סוגייה...

מי מאיתנו שומע את קול השופר? מי מאיתנו מקשיב לו? ומי מאיתנו… מרגיש אותו?

ראש השנה  באמי התגלתה מחלה קשה. הקשבתי לתקיעות… מוחי לא היה פנוי לעמוד על מקורן הרציונלי, את ההסבר על בלבול השט"ן  לא הבנתי, ובזכרונות על יצחק אבינו הנעקד והאייל התקוע בסבך לא שקעתי....

יעשה תשובה ויתכפר לו

"שאלו לחכמה חוטא מהו עונשו? אמרה להם 'חטאים תרדף רעה'. שאלו לנבואה חוטא מהו עונשו? אמרה להן 'הנפש החוטאת היא תמות'. שאלו לתורה – חוטא מהו עונשו? אמרה: 'יביא קרבן ויתכפר' שאלו לקודשא...

על זכרונות ויום הזכרון

"ואמרו לפני בראש השנה מלכיות זכרונות ושופרות מלכיות כדי שתמליכוני עליכם זכרונות כדי שיעלה זכרוניכם לפני לטובה ובמה בשופר" (ראש השנה דף טז.) ע"פ המדרש הנ"ל, תקיעת השופר מטרתה להזכיר לקב"ה את זכויותינו....