content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

בניית מקוה (טהרת המשפחה)

שאלה

מה היתרון של שני אוצרות, האחד זריעה והאחד השקה על פני בור אחד משולב של זריעה והשקה, כלומר שהנקב הוא מתחת לפני המים, הרי את שיטת הראב"ד אין מרוויחים לזמן רב? [השואל הוא האחראי על המקוואות ברכסים]

תשובה מאת

לדעת החזון איש  אין להשתמש בבור השקה כיון שכאשר הטובלת נמצאת במים היא מטלטלת את המים . המים המשיקים ( לשון נשיקה) אחרי 102 פעמים של תנועות טלטול גורמים לאוצר מי הגשמים להתחלף ואז אין את רב 40 הסאה שקובע הראב"ד שזה דאוריתא ולכן  החזו"א מחזיק בגישת בור הזריעה.
החסרון בבור הזריעה  הוא שאם נשאר חלילה במקוה מעט מאד מים לאחר ריקונו, כל מים שירדו מהאוצר לבור הטבילה יתבטל, כיון שמים אלו נחשבים שאובים. ולכן הבלן חייב לנגב וליבש את המקוה לחלוטין ( גם בעזרת פן וזה קשה ביותר).
לאור זאת ישנם מקואות שהם רק  בור זריעה כדעת החזו"א ויש רק עם השקה ויש עם שניהם על מנת לצאת בדיעבד לכל השיטות ופעמים אף מוסיפים לכך בור תחתון כמנהג חב"ד.