content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

יחסי אישור בשבת (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום, שאלתי היא האם מותר לקיים יחסי אישות בפעם הראשונה בשבת- הרי יש חשש ליציאת דם וזה אסור בשבת.... האם יש היתר מיוחד?

תשובה מאת

הלכה מפורשת היא שמותר לבעול בעילה ראשונה בשבת: 
שולחן ערוך אורח חיים סימן רפ , ב': מותר לבעול לכתחלה בתולה בשבת ואין בו (ד) משום חובל ולא משום צער לה.
יש בגמ' מחלוקת אמוראים בדבר והסובר שמותר מסביר שדם בתולים "מפקד פקיד", כלומר:  " שדם בתולים אינו מובלע בכותלי בית הרחם אלא כנוס הוא שם כמופקד ומוצנע בתוך הכלי וזה פתחו שיצא הדם מתוכו" (משנה ברורה סימן רפ, ד )
לפיכך אין כאן כל חשש של חובל בשבת.