content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

אשכנזיה שנשאת לספרדי (מנהגי כלות)

שאלה

האם עליה לברך לפני הטבילה כמנהג הספרדים או שמא בעת הטבילה כמנהג האשכנזים?

תשובה מאת הרב יקותיאל רוזנבאום-רב הקהילה החרדית, גני הדר,פ"ת

מקובל שתטבול לפני החתונה כמנהג אבותיה, דהיינו תברך בעת הטבילה במקוה. לאחר החתונה תטבול כמנהג בית בעלה, דהיינו תברך לפני הכניסה למקוה. ישנם מנהגים נוספים שונים בין העדות, הקשורים גם למס' הטבילות ועוד. מכל מקום יכולה שלא לקבל עליה מנהג בעלה ולנהוג כמנהג אבותיה גם לאחר מכן.