content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

האם זה נכון שהאשה צריכה לשכב לפחות 20 דקות לאחר קיום יחסים ,אם אפשר לפרסם את התשובה,תודה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם זה נכון שהאשה צריכה לשכב לפחות 20 דקות לאחר קיום יחסים ,אם אפשר לפרסם את התשובה,תודה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

 בזכרוני שיש כדבר הזה בדברי היעב"ץ בסידורו, בשם הרופאים, שהאשה תשכב על גבה
 ולא תקום ולא תתנועע על מנת שתתעבר. גם בספר אורחות הבית (עמ' רנה), כתב יתירה
 מזו, שעד ג' ימים לא תתייגע יותר מדאי, או תקפוץ או תרוץ, ולא תכנס למים חמים,
 כי יש נשים שיגיעה יתירה וכדו' גורמות להן שלא תתעברנה. אין זו הלכה, אמנם זו
 הנהגה טובה.
 ישנו ענין אחר הקשור דווקא לאיש, שלאחר המעשה, שלא יעזוב את מיטת רעייתו, לכל
 הפחות חצי שעה אחרי (כף החיים אות סג), וכל זאת על מנת להראות שחיבתו לא פסקה
 בד בבד עם היותו מסופק דיו. בפרט שישנו קצב שונה בין בני הזוג. ובאמת נכון מאוד
 לנהוג כך, בין האיש ובין האשה, וזה תורם מאוד לאהבה. והממהרים לקום או לרחוץ,
 בין האיש ובין האשה, נמהרים הם, וחבל.