content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הלכות פרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני נוטלת גלולות באופן קבוע, אך בכל זאת לאחר סיום החפיסה המחזור מגיע בין יומיים לשלושה ימים לאחר מכן, א.האם נחשב לי לווסת קבוע?? והאם זה תקין שאינו מגיע מס׳ ימים קבוע לאחר סיום החפיסה?? ב. נכון לעכשיו אני מבצעת את 3 הבדיקות סמוך למועדי הפרישה, האם בין המועדים מותר לי לשמש עם בעלי?? ג. האם מותר לשמש עם הבעל בזמן שלפני העונה ראשונה זאת אומרת שאם צריכה לפרוש בכו׳ לחודש בעונת היום, האם מותר לשמש בכו׳ בעונת הלילה?? ד. אם שימשתי עם בעלי סמוך לעונה שבה הייתי צריכה לפרוש ולאחר מס׳ שעות ראיתי דם, האם זה אומר ששימשנו בבאיסור??

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

א.ניתן לקבוע וסת לפי זמן הפסקת הגלולות אך זאת בתנאי שאכן ישנה קביעות בדבר והוסת אכן מגיעה באופן קבוע ( 3 פעמים) כעבור אותו מס' הימים בדיוק, במידה ואין הדבר כך אכן עליך לשמור את כל 3 הזמנים.
אצל כל אשה באופן אישי מגיע הוסת באופן שונה. יתכן גם שאין בדיוק קביעות אצל אותה אשה. שימי לב האם את נוטלת את הגלולות במועדים קבועים?!
הכוונה בפרישה היא בדיקה בעד בתחילת העונה ובסיומה ולכל הפחות בסיומה. ואם חלפה העונה ולא בדקה אסורים בתשמיש עד שתבדוק, וכלל זה נכון ליום פרישה לבעלת וסת קבוע ובעונה בינונית לבעלת וסת לא קבוע. בשאר הימים יהיו מותרים אם לא בדקה. אם חלף הזמן ולא ראתה מומלץ שלפני התשמיש הבא תבדוק.  אסור  הפרישה הוא מתשמיש והתירו חיבוק ונישוק.
ב. בין המועדים ניתן לשמש ויש שהחמירו.
ישנן נשים שמקפידות ואינן משמשות בכל הזמן שחוששות.
רצף הימים שאשה חוששת שעשויה לקבל בהם ( כגון 2-4 ימים לאחר תום נטילת גלולות), נקראים 'ימים שנבוכה". וראוי להחמיר ולפרוש בכולם, אם טווח הראיה הוא עד 3 ימים.  וראוי שלא להתנות זאת מראש, כדי שפרישה זו לא תחשב כנדר ובעת הצורך ניתן יהיה להקל (ר' שלמה לוי, שערי אורה, 223)
ג. מעיקר הדין מותר לשמש בעונה הקודמת לעונה שחוששת, אך יש מחמירים בחומרת 'אור זרוע' ונמנעים מתשמיש כבר בעונה הקודמת. ובעונה בינונית  אצל בעלת וסת לא קבוע וביום פרישה אצל בעלת וסת קבוע, ראוי לחשוש תמיד גם לעונה הקודמת. וכותב הרב מרדכי אליהו זצ"ל: " וראוי להחמיר ולפרוש מתשמיש עונה אחת קודם העונה האסורה בגלל שבימינו נחלשו הגופות וסדירות הוסת נתונה לשינויים ע"י גורמים חיצוניים ויש חשש סביר שהאשה תקדים לראות עונה אחת" (דרכ"ט, נט). והתייחסותו כוללת לכל זמני הפרישה.
ד. לא ברור לי למה הכוונה 'סמוך לעונה'. ראי הסעיף הקודם. אם בדקת לפני התשמיש ולא ראית דבר בודאי שהדבר היה בהיתר. אם ראית כעבור מספר שעות אל לך לחשוש, מכל מקום קיום יחסי אשות עשוי להקדים את המחזור ובפרט אורגזמה נשית שגורמת לכיווץ הרחם.