content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

נגיעה בכיפור (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום, אני יודעת שלא טובלים במקווה בערב כיפור וגם תשמיש המיטה אסור. אבל אם אני לא אסורה לבעלי (כלומר טבלתי כמה ימים לפני כיפור) ניתן לגעת אחד בשני? (לא נגיעות חיבה) או לישון יחד?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

כותב הרב מרדכי אליהו זצ"לבספרו 'דרכי טהרה', עמ' רא :
"אסור לאדם מדין תורה לשמש מיטתו ביום כיפור. ומכיוון שאסור לשמש מיטתו, אסור הוא בכל האיסורים באשתו כאילו היא נדה. אין לו ליגע בה, לישן עימה באותה מיטה וכו'. ..יש מקילין ליגע באשתו בשעות היום ומקילין כמותם בשעת דחק גדולה".