content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לפני הזמן (טהרת המשפחה)

שאלה

טובלת באה לטבול במוצ"ש ואמרה לטובלת כי בעצם ליל טבילתה הוא מחר אבל יש לה חתונה והיא לא תוכל להגיע. א. הם לא ישמשו הלילה. ב. היא שומרת 5 ימים ויודעת בודאות שהמחזור נגמר לה אחרי 4 ימים. האם ניתן להסתמך על הודאות שבדבריה ואולי גם קינוח ובדיעבד להתיר לה את הטבילה?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

על אודות זו שחפצה לטבול בליל השביעי, ומבטיחה שלא תשמש עד למחר בלילה, הבטחה זו לא תועיל ולא תציל, כי הטבילה לא מועילה בשום אופן אם אירעה קודם היום השביעי. שהרי מה שדרשו חז"ל (נדה סז) אחר מעשה תטהר היינו שלכל הפחות יעבור עליה תחילת יום השביעי בנקיות, וגם זה נאסר מדין הגמרא, ונפסק שתטבול בלילה אור לשמיני. ומה שהתירו בשעת הדחק גדול מאוד לטבול בשביעי מבעוד יום, זהו א. דווקא שטבלה אחרי שהאיר היום השביעי, ב. כשלא תבוא לביתה כלל ועיקר אלא אחרי צאת הכוכבים, ולא רק שלא תשמש. ג. מלבד זאת, אירוע, אינו נחשב שעת הדחק גדול, להתיר בגינו לטבול אפילו ביום השביעי, כי אינו אונס ושעת הדחק גדול.
 ומה שלדבריה המחזור הסתיים כעבור ארבעה ימים. הלא כידוע ודאות שכזו לא מספיקה, כי צריכה בדיקה להוכיח זאת. וקינוח גרידא, בעיקרון, אינו מועיל לענין זה, וכל שכן כשלא קינחה למטרת בדיקה (ושכאמור אפילו אם היתה מטרת בדיקה בקינוח זה, אינה מועילה כלל לענין הפסק טהרה), והסתכלות גרידא על הבגד או על התחתונית, אינה הוכחה מספקת על פי ההלכה.
ואשה שעברה וטבלה בליל שביעי, חוזרת וטובלת בברכה בשביעי בלילה. כיון שחז"ל נתנו לכולן דין זבה גדולה.מה גם שבאופן שכזה יש מקום לחושדה שאומרת כן, כדי שנתיר לה טבילה עתה, כי עד עתה כיצד נהגה האם ארבעה חמישה ימים? והאם היא מבנות ספרד או אשכנז, ומה אירע עתה שנזכרה להמתין רק ד' ימים ותו לא. הייתי מייעץ שלכל הפחות אם עלולה להיכשל ח"ו, או כשיש חשש שלא תטבול כלל, להתיר לה בדוחק גדול לטבול בשביעי ביום, ושלא תפגש עם בעלה, על כל פנים בביתם, אלא אחרי צאת הכוכבים.