content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה במקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אישה שבאה לטבול במקווה כדי להיטהר צריכה לברך?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

 ככל שאר ברכות המצוות, מברכים גם על מצוות הטבילה, ומביעים בכך גודל השמחה וההודאה על הזכות שנפלה בחלקנו, עם השם, להתקדש ולהיטהר  בקיום מצוותיו. אולם, כידוע הברכות לא מעכבות, ולכן בכל מקרה שאשה טובלת מספק, על פי הוראת רב, אינה מברכת על הטבילה, שספק ברכות להקל. וכן, אם טבלה בלי ברכה, אינה צריכה לחזור ולטבול, כי טבילתה עצמה כשרה לחלוטין. מתוכן השאלה לא מובנת הסיבה לאי הברכה. יתכן שהאשה פשוט אינה מבינה מה עניינה וחשיבותה, ויש צורך לבאר לה את תוכנה הנפלא של הברכה, מן הסתם תשתכנע להבין, שעל מתנה כה יקרה, יש לברך, ואף להודות. בכל מקרה שהאשה עדיין אינה מעוניינת, יש להניחה לטבול בלי ברכה. ועולה לה טבילתה. (במאמר מוסגר אוסיף: אולי יש מקום להעיר את תשומת הלב, אם אפשר, שמא הסיבה שאינה מברכת קשורה לעובדה שחיסרה פרט קריטי כלשהו, שלמעשה מעכב את הטבילה בדרך כלל, ושמא בגלל כן נמנעת היא מלברך, (אף שכאמור, זה לא ישנה מאומה, אם תברך אם לאו). ולסייע ולכוון במידת הצורך.