content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקור למנהג אמבטיה חצי שעה (טהרת המשפחה)

שאלה

רציתי לדעת האם יש מקור למנהג של נשים מסויימות ששורות עצמן באמבטיה חצי שעה במהלך ההכנה לטבילה.

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

המקור ל'חפיפה' ממושכת לפני הטבילה נובע ממחלוקת ראשונים מתי יש לעשות את ההכנות לטבילה. האם בשעות הלילה אך בסמוך ממש לטבילה אך אז יש חשש ל"מהומה לביתה" (רש"י) – שתזדרז ותמהר, או בשעות היום אך אז החפיפה מרוחקת מהטבילה. כדי לצאת לכל הדעות מובא בב"י (קצט, ג) בשם המרדכי בשם ס' התרומה שעדיף שאשה תחל את ההכנות בשעות היום ותסיימן בשעות הלילה. כך גם נפסק להלכה בשו"ע, אך הרמ"א מוסיף שאשה יכולה לעשות ההכנות ביום או בלילה.
מפאת חששו של רש"י כי אם אשה תחפוף בשעות הלילה היא עלולה להזדרז ולא לדקדק, מביא הש"ך (קצט,ו) את דברי המהרש"ל שאשה יכולה לחפוף בלילה ובתנאי שתשהה בחפיפה לפחות שעה. חלק מהאחרונים הבינו זאת כשעה שלמה ממש (שבט הלוי) וחלק כזמן שמביע חפיפה איטית, מתונה וזהירה ( כדי שלא יהיה חשש ל"מהומה לביתה"( אגרות משה). חלק מהאחרונים ציינו חצי שעה כזמן סביר לכך.