content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפרדת מיטות בזמן הפרישה (טהרת המשפחה)

שאלה

האם הפרדת מיטות בזמן הפרישה היא הלכה גמורה או חומרה? למדנו שההלכה היא "מותרים בחיבוק ונישוק, ואסורים בתשמיש". אבל לא ידוע לנו על הפרדת המיטות ושמענו על העניין הזה ממעט זוגות. מה נהוג?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

בספר 'שערי אורה' של הרב שלמה לוי כתוב:
"הפוסקים נחלקו מהו היקף הפרישה בעונת הוסת: לדעת ה"'בית יוסף" (קפד, ב(ב)) והש"ך (קפד,ו), חייבים לפרוש בעונת הוסת מתשמיש בלבד, אך  הט"ז (קפד, ג), טען שחובת הפרישה כוללת גם איסור חיבוק ונישוק.
למעשה, נראה לפסוק כש"ך, שחובת פרישה, בעונת הוסת חלה על תשמיש בלבד. מכל מקום ראוי להמנע בעונה זו מקירבה יתרה, כדי שלא להגיע לתשמיש או להוצאת שכבת זרע לבטלה. שאר ההרחקות הנוהגות בימי הנידה- איסור המסירה מיד ליד, אסור הנגיעה וכו' – אינן נוהגות לכל הדעות בזמן הפרישה בעונת הוסת. אמנם האחרונים כתבו שבני הזוג לא ישנו במיטה אחת בעונת הפרישה ( שו"ע הרב קפד, ו), כנראה מחשש שהאישה תראה דם במהלך הלילה".