לכל המאמרים

למציאת דירה

נכתב על-ידי המקובל הרב מוצפי זצ"ל

יהי רצון מלפניך, ה' אלהי ואלוהי אבותי,
שתמציא לי דירה טובה ונאה ומתאימה במהרה לגור בה,
אני ובני ביתי,
ויהיה בה אוויר צח וזך ולא יהיה בה קרירות ורטיבות
ויכנס בה שמש בזריחתא ובשקיעתה ותהיה מתאימה לנו ולבריאותנו ולכל דבר טוב.
ותמהר ותכשיר הדירה והחדרים וכל המקומות שלה, מן המזיקין ומעין הרע ומכל מיני נזק והפסד,
בכח שמך הקדוש היצא מפסוק  " ויהי בנסוע אהרון ויאמר משה : קומה ה' ויפוצו אויבך וינוסו משנאיך מפניך" ובנחה יאמר : שובה ה' רבבות אלפי ישראל" . יקום אלוהים, יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו.
ויתקיים בנו מקרא שכתוב: " לא תאונה אליך רעה ונגע לא יקרב באהליך"
" מה טובואהליך יעקב, משכנותיך ישראל"
אמן כן יהי רצון.