חודש אלול

תשובת הצדיקים הגמורים

"אמר רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה עומדין – צדיקים גמורים אינם עומדין" (ברכות ל"ד:) דברי רבי אבהו משמשים תמריץ מצויין לחוטא לתקן את מעשיו – עשה תשובה וזכה להתעלות למדרגות אליהן לא יגיע...

שובה ישראל עד ה' אלוקיך

"אמר רבי אבהו, גדולה תשובה שקדמה לבריאת עולם, שנאמר, בטרם הרים יולדו תשב אנוש עד דכא" (מדרש תהילים מזמור צ). מושג התשובה נתפש בד"כ כפעולה של תיקון חטאים, עוונות ופשעים. ע"פ תפיסה זו,...

על תשובה מיראה ותשובה מאהבה

במסכת יומא (פ"ו:) מוזכרות שתי אמירות בעלות עוצמה, העוסקות בכוח התשובה, והמיוחסות לאמורא ריש לקיש. במקום אחד אומר ריש לקיש: "גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות". במקום אחר אומר ריש לקיש: "גדולה תשובה...

כיצד הופכים זדונות לזכויות?

"אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות… איני ?  והאמר ריש לקיש: 'גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות' ? לא קשיא; כאן מאהבה כאן מיראה".(יומא פו:). המימרא הראשונה של ריש לקיש,...

השופר של אלול

"תניא בפרקי רבי אליעזר: בר"ח אלול אמר הקב"ה למשה עלה אלי ההרה שאז עלה לקבל לוחות אחרונות והעבירו שופר במחנה "משה עלה להר", שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה… לכן התקינו חז"ל שיהו...