content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הדין בעת קרעת קרום הבתולים. (מנהגי כלות)

שאלה

שלום, אני מתחתנת בקרוב, והייתי אצל המדריכת כלות היא אמרה לי שברגע שקרום הבתולים נקרע אנחנו צריכים לפרוש ולשמור שבעה נקיים, וארוסי אמר לי שהרב שלו אמר לו שלא צריך. בבקשה אם תוכלו לענות לי מה ההלכה בנושא זה? (אני בחורה ספרדיה)

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

כותב הרב מרדכי אליהו זצ"ל, זיע"א בספרו 'דרכי טהרה' עמ' קד , עפ"י שו"ע קצ"ג:
"הבועל את הבתולה, בועל "בעילת מצוה" וגומר ביאתו ופורש מיד,
ואח"כ טמאה האשה מדם בתולין כאילו היה זה דם נידה..
ואף אם בדקה את עצמה ולא מצאה דם בתולים- טמאה, שמא יצאה טיפת דם ואבדה או כוסתה בשכבת זרע.
ונוהג  עמה כנדה גמורה בכל דיני ההרחקות..
כדי להטהר מטומאה זו, צריכה היא ככל אשה לעשות הפסק טהרה, ולספור ז' נקיים. אך קולא אחת יש לה, שיכולה היא לעשות הפסק טהרה ביום הרביעי לשימושה..