content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה למגייר (גיור)

שאלה

האם טבילה למתגייר חייבת לפני ברית המילה או לאחריה.

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

שו"ע יורה דעה סימן רס"ח גר שנכנס לקהל ישראל חייב מילה תחילה ואם מל כשהיה עכו"ם צריך להטיף ממנו דם ברית טבל קודם שמל מועיל דבדיעבד הוי טבילה ויש אומרים דלא הוי טבילה ובש"ך שם ס"ק הלכךי ש לקיים ולטבול אחרי שמל  והוא המנהג המקובל גם בדיעבד קודם מילה ואחר כך טבילה.