content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת כלים חשמליים (טבילת כלים)

שאלה

איני רואה אפשרות להטביל מכשיר חשמלי שהאלמנט החשמלי הוא חלק בלתי נפרד ממנו, ויש לגבו אזהרה שלא לטבול אותו במים. מה עושים?

תשובה מאת הרב אהרון כץ-ראש כולל הלכה מכון גבוה לתורה,בר אילן

במה שנוגע לכלים חשמליים אמנם דעתו של הגאון ר' משה פיינשטיין היתה שאפשר להטביל את החלק הלא חשמלי בלבד(אגרות משה חלק א' נ"ז) אך האמת שרוב חכמי ישראל חלקו על השיטה הזו(תשובת החלקת יעקב יור דעה סימן מ"ג) לכן צריך למצא בורג שאפשר להרפות אותו ולחזקו מחדש ואז מותר להשתמש בכלי ללא טבילה.יש הסבורים שהדרך הנוספת היא נתינת הכלי במתנה לנכרי ואז שאלה קבועה ממנו.