content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילת ליל שבת רבינו תם (טהרת המשפחה)

שאלה

בס"ד שלום לכבוד הרב אנו לא נוהגים רבינו תם אולם יצא שכל הטבילות של אשתי היו אחרי צאת הכוכבים לרבינו תם. אשתי צריכה לטבול בליל שבת הקרוב. 1.) האם יש שמחמירים לכתחילה לטבול אחרי רבינו תם תמיד 2.) במקרה שלנו האם יש חשש לנדר או קבלה לרבינו תם מצד טבילות העבר 3.) אם יש עניין להחמיר לטבול אחרי רבינו תם והבלנית טוענת שקשה לה בגלל ליל שבת וכו' האם יש מקום להקל? מה אם כן הינו נוהגים רבינו תם בשאר הדברים או לקחנו נדר לעניין הטבילה, גם יש מקום להקל?? בתודה מראש

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

שלום רב!הבנתי מהפתיח לשאלתך שהטבילה בצאת הכוכבים לרבינו תם לא היתה בכוונת מכוון. נמצא איפוא שלא נהגתם כן בתורת מנהג אלא כלשונך "יצא לכם כך".
 1) יש אמנם שנוהגים כר"ת בכל אורחותיהם. (בעיקר בחו"ל) אך גם גדול המעוררים להחמיר כרבינו תם, הוא מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, מדגישים חזור והדגש שאין זו הלכה, כי הלכה כהגאונים. וכן המנהג. אלא מנהג ראוי בהחלט, לחוש ולהחמיר כרבינו תם, בהתחשב בכך שרוב הראשונים ומרן השולחן ערוך פסקו כרבינו תם. (ולא חלילה להקל! כגון בזמן כניסת השבת. הס מלהזכיר! כמו כן מעולם איננו מקילים כר"ת בבדיקה שבוצעה אחרי השקיעה שלנו. מאידך, גם איננו מחמירים כמוהו לענין זמן הנחת המוך דחוק, אלא מסתפקים בכרבע שעה לכל היותר). אך במקרה שלכם לא יתכן שלענין שבת (ואולי גם בצאת יום הכיפורים) אינכם חוששים לר"ת. ולענין טבילה כן. הלא ממה נפשך. מה גם שלענין טבילה יש יותר מקום לומר שגם מי שבדרך כלל חושש לרבינו תם, לגבי זמן הטבילה שבעיקרון אפילו טבלה אחרי השקיעה קודם צאת הכוכבים עלתה לה טבילה (אמנם לכתחילה ממתינים לצאת הכוכבים). שכאן שכבר הגיע "בין השמשות" של רבינו תם, שהענין קל בהרבה.וזהו אכן המנהג הנפוץ ,גם לחוששים בדרך כלל לדעתו לחומרא בצאת השבת ויום הכיפורים, שאינם חוששים כלל להמתין לצאת הכוכבים דרבינו תם לענין הטבילה.
2) ממה שכתבתי בפתח דבריי, אין לכאורה חשש לנדר מצד טבילות העבר. היות וכאמור לא נהגתם כן בתור "מנהג". וגם אם אולי כן. יש לבדוק האם מחמת שחשבתם בטעות שכך נוהגים ההולכים לאורו של רבינו תם, אזי קל יותר להקל לכם. או שידעתם שלא נוהגים כן ואתם נטלתם חומרא זו בכל זאת על עצמכם?! מה שברור שגם אם הייתם נוהגים מנהג טוב שכזה, במידה ובאופן חד פעמי מסיבה שאינה תלוייה בכם כגון שלבלנית קשה. תוכלו להקל בלי התרת נדרים. ובפרט אחרי זמן צאת הכוכבים שלנו. שלענין דיעבד הלא גם בבין השמשות עלתה הטבילה. אם כן הלא גם רבינו תם יודה שלענין דיעבד טבילה כזו מועילה! ואם לא תהיה בלנית- זהו מצב של בדיעבד
.3) אין ענין להחמיר לטבול אחרי רבינו תם. מאחר שהלכה נפסקה כאמור כשיטת הגאונים, וכל שכן כשהדבר מכביד על הבלנית שעושה גם כך עבודת קודש סיזיפית ואחראית במסירות נפש (וכמה חבל שלצערי לא רבים יחכמו להכיר להן טובה מרובה על כך. ובפרט בליל שבת, כשכל בני ביתה ממתינים לה בכליון עיניים. על חומרא יתירה שכזו שגורמת עגמת נפש לזולת- לא הייתי ממליץ כלל ועיקר!)
4) בכל מקרה שידעתם מכל הנ"ל אך נהגתם כן ג' פעמים לענין הטבילה בלי לומר בלי נדר רצוי לעשות התרת נדרים, בפירוט בפני אחד המתירים מה היה המנהג בגינו אתם עושים זאת. במקרה שלכם, לאור תיאורך, לא נראה לי שאכן היתה לכם כוונה כזו.
בברכת התורה, הרב ראובן זכאים, כל הזכויות שמורות ©