content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקוה בט' באב (שבתות ומועדים)

שאלה

האם המקוה פתוח בתשעה באב?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה

אחד מהאיסורים החלים בט' באב וביום הכיפורים הוא איסור תשמיש המיטה.
לפיכך חלים בימים אלו כל האיסורים : קיום יחסי אישות, מגע, שינה משותפת וכו'.
בט' באב יש המקילין בנגיעה בגלל שמשום פשטות הלבוש, אין חשש שיבואו לידי גירוי מיני.
יש המחמירים ומונעים עצמם מיחסי אישות כל עשרת ימי תשובה ותשעת הימים שבין א, לט' באב.
אבל, אם חל ליל טבילה תטבול ויקימו יחסי אישות.
רק בערב ט' באב וערב יו"כ אסורים בקיום יחסי אישות אף אם זה ליל טבילה ואז יש לדחות את הטבילה למחרת.
לאור זאת בערבי ט' באב ויוה"כ המקוואות סגורים.