content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

vשמך שאלה לטבילת כלה בבוקר (מנהגי כלות)

שאלה

מה בעצם ההבדל בין טבילה ביום החתונה בבוקר לערב החתונה, הרי זה אותו יום. לדוג' מוצ"ש ויום ראשון הוא בעצם אותו יום?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

אמנם, צדקת שעל פי התורה היום מתחיל מהערב שלפניו. ולמעשה ממוצאי יום שני מתחיל למעשה יום שלישי, שכן נאמר בבריאת העולם ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, שני, שלישי וכו'.  
לגבי טבילה הענין שונה בתכלית שם התורה הדגישה וספרה לה שבעת ימים "אחר" תטהר,, רק כעבור שבעה ימים מלאים (חוץ מיום ההפסק טהרה) ולא בתחילתם, כלומר אין לטבול בלילה שבין שישי לשביעי, וגם לא אחרי שהאיר היום השביעי, עד סיום יום השביעי לחלוטין, מצאת הכוכבים. יש גם חשש אמיתי של חז"ל  מדוע כאן אין מקום לנהוג על פי הכלל של מקצת היום ככולו. שנאמר לגבי להבדיל אבילות וכדומה. כי עדיין עלולה לראות במשך היום השביעי, ולסתור למעשה את כל מניינה.
אמנם, לגבי כלה ישנו היתר מיוחד במקרה הצורך לטבול "ביום" השביעי, (ובשום אופן לא בערב שלפניו קרי מוצאי היום ה"שישי") אך בתנאי מפורש שהיום השביעי האיר כבר. ובהסתמך על זה שאינם מתייחדים עד שיגיע הלילה ממש.
בברכת מזל טוב, הרב ראובן זכאים