content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טהרת המשפחה- רווח בין שני מזרונים (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב, אנו מתחתנים עוד חודשיים וקנינו בסיס של מיטה, אנו מחפשים לקנות עכשיו שני מזרונים למיטה שקנינו, רציתי לדעת מהו הרווח המינימאלי שחייב להיות בין שני המזרונים בזמן שהאישה בנידה? בתודה.

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

אכן, מעיקר הדין אין שיעור מסויים להרחקה בין המיטות, כי העיקר שלא ישנו במיטה אחת, וכשמדובר בשתי מיטות, יש ליתן רווח ביניהן, שלא תהיינה צמודות זו לזו. (שולחן ערוך ורמ"א סימן קצה סעיף ו). ומשמע מהאחרונים שאפילו רווח מועט מספיק. 
אמנם, כעצה טובה ראוי לנהוג כמו שכתבו כמה ספרים, להרחיק שיעור כזה שגם כאשר מתמתחים במהלך השינה, לא יגעו זה בזה, ונכון לנהוג כך, לקיים מה שנאמר אל תביאנו לידי נסיון.
אלא שמתוכן דברייך עולה שאלה שככל הנראה לא נתת עליה את דעתך, אמנם כ"א מבני הזוג ישן על מזרן נפרד, אולם ישנו בסיס משותף, עליו מונחים המזרנים הנפרדים, ולהרבה פוסקים נחשב הדבר כמיטה אחת, אף אם כאמור מקפידים על רווח.
ואפילו במיטות המחוברות רק בראשן, בראש מיטה וכדומה, דנו בהן אם להתיר, אמנם להלכה מותר בראש משותף. (טה"ב משמרת הטהרה עמ' קנה וששה"ל סק"ב, ואבני שוהם החדש ח"א עמ' תקעו).
ויתירה מכך, אף כשהמיטות רק נתונות תחת כילה אחת (שלדעות מסויימות הכילה אינה מחוברת ומשותפת לשתי המיטות אלא סביבותיה, סדרי טהרה (סקי"ג) דנו הפוסקים (מהר"ם אלאשקאר בשו"ת סימן צא, וכ"פ הש"ך סקי"א. וכהבנת החכ"א (כלל קטז סעיף ה), וערוך השולחן (סקי"ז) להתיר. מכל שכן כשהמיטה אחת היא, ורק המזרנים מופרדים.
ולכן צריך להשתדל מאוד שלא תהיה מסגרת אחת, אף אם היא רחבה ביותר, ואף אם כאמור המזרנים נפרדים.  
 בברכת מזל טוב ושיהיה בשעה טובה ומוצלחת, הרב ראובן זכאים.