content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מנהגים והלכות (טהרת המשפחה)

שאלה

שלום רב: 1.אני ובעלי משכירים דירה רציתי לשאל אם אנחנו צריכים לעשות חנוכת בית לדירה שמשכירים (אנחנו ספרדים) 2.אנחנו נשואים תשעה חודשים ,אם בשנה הראשונה מותר לנו ללכת לבית קברות של מאיר בעל הנס וצדיקים שונים תודה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

 1.אני ובעלי משכירים דירה רציתי לשאל אם אנחנו צריכים לעשות חנוכת בית לדירה שמשכירים (אנחנו ספרדים)?תשובה: גם בדירה שכורה כדאי לנהוג כך. ובפרט בדירות שלנו, שנבנות כהיום על ידי גויים, שיש ענין על פי הזוהר, לקדשן ולחנכן לעבודת השם. אמנם, מנהג חנוכת הבית, אינו חובה מן הדין, אך מנהג יפה הוא. ואינו נחלת הספרדים דווקא, שהרי הוזכר המנהג גם בספרי רבני האשכנזים. כמו בספר ים של שלמה (בבא קמא פרק ז) והעתיקו המגן אברהם (או"ח תקסח ס"ק ה), בהדגשה שדווקא אם מדברים שם דברי תורה, חשובה הסעודה כסעודת מצווה. ובשו"ת באר שבע (סימן ע) כ' להוכיח מהירושלמי שדוקא בארץ ישראל יש מצווה לערוך חנוכת הבית. אם כי צריך להודות, שהאוחזים במנהג זה ביתר שאת, הם הספרדים. שנוהגים להביא מנין לביתם, אם אפשר, ולומדים סדר תיקון מיוחד שסידר החיד"א (וראה שו"ת חיים ביד סימן לב). והעושה כן הבטיחוהו שיהיה ביתו נכון בצדק, לא תאונה אליו רעה ונגע לא יקרב באהלו. ועיני ראו ולא זר בבתים רבים שלא היה השלום אורח קבע ביניהם, והמלצתי להם לערוך חנוכת הבית, בדברי תורה, ואצל חלקם אף הגעתי להרצות לקהל רב שנאסף שם, ונעשה זיכוי הרבים נפלא, וב"ה אצל רבים מהם חל שינוי לטובה. 
2.אנחנו נשואים תשעה חודשים ,אם בשנה הראשונה מותר לנו ללכת לבית קברות של מאיר בעל הנס וצדיקים שוניםאין מניעה לעלות לקברי צדיקים בשנת הנישואין הראשונה, ואדרבה טוב לנהוג כן, (במינון נכון!), ולהעתיר בתפילה על זיווגכם שיעלה יפה בעזהי"ת, ושתפקדו בזש"ק. ובפרט על קבר רבי מאיר בעל הנס, הידוע כמי שמסר את נפשו וכבודו להשכין שלום בין אשה לבעלה. (ראו מעשה נפלא בתלמוד ירושלמי מסכת סוטה פרק א דף טז בשם רבי זבדיה). אך כאמור, כל דבר במידה, וה' יהיה בעזרכם למלא כל משאלות ליבכם לטובה ולברכה, הרב ראובן זכאים