content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפסק טהרה בערב שבת (שבתות ומועדים)

שאלה

שלום, אני שבועיים לאחר גרידה. בערב שבת הדלקתי נרות ורק אח"כ נזכרתי שאני צריכה לעשות הפסק.יש לציין שההפסק נעשה לפני השקיעה בוודאות. (בדק' הראשונות של כניסת השבת). האם ההפסק תקף? אשמח לשמוע תשובה חיובית כי אני גם ככה כבר אהיה נידה 3 שבועות וזה ממש קשה לי!! תודה רבה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

לכתחילה יש לבצע את ההפסק בטהרה לפני הדלקת הנרות. אך אם כבר הדלקת נרות, וביצעת הפסק, עלתה לך הבדיקה בדיעבד, (בית יוסף סימן קצו כתב בשם מהרי"ל, שאין לתוספת שבת שייכות לענין נדה, ורמ"א שם בהג"ה לסעיף א וש"ך סק"ג. וכן דעת רוב הפוסקים, זולת הקיצוש"ע (קנט, ג), והבא"ח (ש"ש פרשת צו, יא), בפרט אם את מבנות ספרד, (שאינן מקבלות שבת בהדלקה. טהרת הבית ח"ב עמ' רעו). או אם התנית שאינך מקבלת שבת בהדלקה. לסיכום: אף אם קיבלת שבת, אם טרם שקעה החמה, הפסק הטהרה כשר.