content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

דחוף דחוף ימים נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

מותר חד פעמי לטבול אחרי 8 ימים נקיים ולא 7?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

באופן עקרוני, ישנה חובה קדושה לטבול בזמן, אם בעלה בעיר. כפסק השולחן ערוך, (יורה דעה סימן קצז, סעיף ב). אם בעלה בעיר, מצוה לטבול בזמנה שלא לבטל מפריה ורביה אפילו לילה אחת. ובזוהר הפליג בחומר הדבר לדחות הטבילה אפילו מסיבת ריב ח"ו וכדו'. אמנם במקרים מיוחדים, כשקיימת סיבה רצינית (מהי סיבה רצינית, רצוי לשאול רב פוסק),לדחות את הטבילה, והבעל מסכים, אפשר לדחות את הטבילה באופן חד פעמי, ללילה השמיני. כמובן יש להזהר שלא לשכוח את הבדיקה החשובה של היום השביעי.