content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ארבעה? חמישה? או שישה? (טהרת המשפחה)

שאלה

אני נשואה בה כמעט 20 שנה .למדתי הלכות טהרה אצל מדריכה שצריך לחכות 6 ימים כדי להפסיק בטהרה(מדריכה אשכנזיה).במשך השנים שמעתי על אפשרות של 5 ימים. בדכ לא התאפשר לי מבחינת סיום הדימום לבצע לפני 6 ימים. באחד החודשים שהיה ניראה לי שאוכל להסיק בטהרה אחרי 5 ימים שאלתי את רב העיקר אם אוכל לעשות זאת .אך לא התיר ואמר שאין לבצע זאת לפני 6 ימים. לכן אני מתפלאה מאד לקרא שוב ושוב בתשובות על אפשרות של ארבעה ימים שזה כפי שלימדוני רק כלה יכולה להפסיק. אודה לתשובתכם

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

לדעת השולחן ערוך (סימן קצו, סעיף י"א) צריך שיעברו ו' עונות שלימות מהתשמיש האחרון מחשש פליטת זרע, שזה אומר 72 שעות מעת לעת, עד להפסק הטהרה, כך יוצא שאין האשה יכולה להפסיק בטהרה עד ליום הרביעי מיום ששימשה. אמנם הרמ"א שם ציין לדעתו של התרומת הדשן שיש להמתין עוד יום אחד, כלומר ליום החמישי מהתשמיש, וסיים על זה הרמ"א, וכן נוהגין בכל מדינות אלו, ואין לשנות. והביא שם עוד מנהג נוסף להמתין שבעה ימים, אך דחאו מההלכה. ויש שהביאו מנהג להמתין שישה ימים. הספרדים כידוע פוסקים כדברי מרן השולחן ערוך, להמתין ארבעה ימים בלבד. הוי אומר: אישה שהחלה לראות ביום ראשון או במוצאי שבת, תוכל לבצע את הפסק הטהרה רק ביום רביעי, וכמובן בתנאי שהדם פסק. אמנם יש מעדות הספרדים שנהגו, להמתין חמישה או שישה או שבעה ימים (כמו שכתב הבן איש חי (פר' צו הלכה ז), וכן היה המנהג בכמה עדות הספרדים.. אך עיקר הדין כאמור לספרדיות להמתין ד' ימים.
במקרה שלך שהמדריכה היתה מבנות אשכנז, ולא מצאה לנכון ללמדך את עיקר הדין, אלא החמירה עלייך, אם חשבת שכך ההלכה, או שטכנית זה לא התאפשר, כדברייך, יכולה את להפסיק מחומרא זו, ואינך צריכה התרת נדרים, כי זה נחשב למנהג בטעות.
אם ידעת שזו חומרא, ונהגת כן בכל זאת שלוש פעמים, אם את מעוניינת להפסיק ממנהגך, ולנהוג כעיקר הדין, יש לעשות התרת נדרים.
בדרך אגב: כאן המקור לעורר גם את המדריכות וגם את הרבנים המשיבים, שיש להדריך ולענות לכל אחד על פי מנהגיו, לספרדיות כהשולחן ערוך ולבנות אשכנז כהרמ"א. וכבר כתב החיד"א שהמורה לספרדי להחמיר בניגוד לדעת מרן השולחן ערוך צריך תשובה וכפרה וכן להיפך אם מורה לאשכנזי בניגוד לדעת הרמ"א. נכון שישנן חומרות, אך צריך להדגיש שזו חומרא. ושאלות רבות שעולות על שולחני מצביעות על התופעה המצערת, שישנן מדריכות שכשיגרה מלמדות על פי מנהגים שונים ממנהגיה של הכלה, וזה יוצר הרבה בעיות.