content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

שכחתי הפסק (טהרת המשפחה)

שאלה

ביום השמיני לוסת שכחתי לעשות הפסק טהרה למרות שבבוקר ובצהריים בדקתי באותו היום והיה נקי, וזה היום הקבוע שלי להפסק טהרה. האם הבדיקות מהצהריים תופסות או שללכת על פי המחרת.

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

מעיקר הדין יש לבצע את בדיקת ההפסק בטהרה מזמן מנחה קטנה ואילך, כלומר: החל מכשעתיים (בערך, כי מדובר בשעות זמניות), קודם השקיעה המצויינת בלוחות. אולם אשה שבדקה עצמה בבוקר או בצהריים, ולא בדקה קודם השקיעה, עלתה לה בדיקתה בדיעבד, ויכולה להתחיל ממחרת לספור שבעה נקיים. חשוב להדגיש שכל זה נכון למקרה דנן, שביום השמיני לווסתה בדקה בבוקר או בצהריים, שחלפו כמה ימים מיום תחילת ראייתה.