content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

ימים נקיים (טהרת המשפחה)

שאלה

בעלי מציק לי מאוד בימים הנקיים, לדבריו אין הימים האלו שווים לימים בהם היה דם, כיצד אוכל לשכנעו. אסתפק בתשובה באתר הנפלא ותודה לרב

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

שלום רב.
על אף שיש להאריך, אשתדל בקצירת האומ'ר, כי מהנסיון ראיתי לצערי שישנם שאף למעשה נוהגים שלא כדין, אמנם בימי זיבת הדם ממש הינם זהירים עד הקצה האחרון, אך בימים שאחר כך הם מיקלים בהרחקות, או נכשלים למעלה מכך ח"ו, תוך השתמשות שגוייה במונח "ימים נקיים". אכן הימים הללו מכונים ימים נקיים, אך המכוון בזה, שבימים אלו נותנת האשה דעתה באמצעות הבדיקות שאכן אינה רואה יותר דם, ושהיא ממשיכה להיות נקיה גם אחרי הפסק הטהרה ואילך. אך אין הכוונה שמבחינת איסור הנדה, וההרחקות, משהו השתנה. שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב (ויקרא טו, כח) וספרה לה שבעת ימים ואחר תטהר. שהטהרה אינה באה, אלא ככלות שבעת הימים הנקיים, והטבילה כדת.
וכבר כתב הרמב"ם (הלכות איסורי ביאה פי"א, טז) אין האשה עולה מטומאתה ויוצאה מדי ערווה עד שתטבול במי מקווה כשר.
מה גם שאיסורי ההרחקה אינן רק מחשש למכשול חמור, אלא מהוים איסור בעצם, כפי שנלמדו מהפסוק ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב" (ויקרא יח, יט) ). וכלשון  אבות דרבי נתן פ"ב, "איזהו סייג שעשתה תורה לדבריה, הרי הוא אומר ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, יכול יחבקנה וינשקנה וידבר עימה דברים בטלים (הכוונה לדברים הנוגעים בינו לבינה או דברי קלות ראש יתירה. ר"ז) תלמוד לומר לא תקרב. יכול תישן עימו בבגדיה על המיטה תלמוד לומר לא תקרב". (אגב, זה פשוט מסלק טעות שהתאזרחה לצערינו שיש הרואים בהרחקות, רק סייגים מדרבנן, (ולא שחלילה יווצר הרושם שלעבור על דרבנן קל יותר). כי מכאן עולה שישנן עכ"פ הרחקות שהתורה התייחסה אליהן במפורש באומרה "לא תקרב").
נמצא שכל עוד נדתה עליה, היינו כשלא מלאו שבעה נקיים וטבלה, לא פג במאום תוקף האיסור לא תקרב. ואין לזה שום קשר אם הדם עדיין זב, או שפסק.
וכבר בתלמוד (מסכת שבת יג ע"ב) מובא מעשה נורא בחסיד אחד! שטעה בכך לחלק בין ימי זיבת הדם לימי שבעה נקיים, (וראי שם בתוספות שהיה זה ממש כישלון דק מן הדק), ולא נגעו זה בזה ח"ו רק ישנו במיטה אחת גדולה, ועלתה לו מה שעלתה לו, ולא נשא לו המקום פנים.
ובפרט, שאחת המטרות המיוחדות בספירת שבעה הנקיים, כדברי רבי מאיר (נדה לא ע"ב), כדי שתהיה חביבה על בעלה כשעת כניסתה לחופה, ולהרחקות הללו יש בין היתר, תפקיד משמעותי לקראת ליל הכלולות המתחדש, וכל הקלת ראש כלשהי בהרחקות, "מפצה" כביכול על הגעגועים והציפייה, ומדעיכה אותם, ומצוי בהחלט שזה מנמיך מאוד את הרף המצופה והמיוחל: כיום כניסתה לחופה. והדברים ידועים.
בהצלחה