content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

גילוח הערווה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני אשכנזיה , נשואה מס' שנים , עד היום לא גילחתי את שער הערווה לפני הטבילה. א. האם מותר לי לגלח את שער הערווה ? ב. האם גילוח יחייב אותי לגלח לפני כל טבילה ? תודה

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

כפי שציינת, בנות אשכנז לא נהגו בכך, אלא מסתפקות ברחיצה והדחה היטב, ובפיספוס ביד להפרידן זו מזו. אולם ודאי שלא קיים "איסור" לגלח, כמו שאין איסור כזה לגבי כל מקום כינוס שיער אחר בגוף.
ולענין שאלתך האם מכאן ולהבא תצטרכי להסיר לפני כל טבילה אשיב: זה ברור שאם מצד עצמך אינך מקפידה על השיער, ואך משום שאת חפצה להדר "הלכתית" את נוהגת כן, שתוכלי לומר שאת נוהגת לגלח בלי נדר. מאז כל עוד שהדבר יעלה בידך, מה טוב. ואם לאו – תוכלי להפסיק לנהוג כן אף בלי התרת נדרים. במידה ולא תאמרי מלכתחילה שאת נוהגת כך בלי נדר, ותנהגי כן 3 פעמים, תצטרכי התרת נדרים, ורק לאחריה תהיי רשאית להפסיק את מנהגך.
אם ההסרה לא מסיבות הלכתיות, אלא מטעמי אסתטיקה, והקפדה שלך או של בעלך, על עצם קיומו של השיער. הרי שהשיערות עלולות להוות חציצה, על כל פנים לענין זה שלכתחילה תהיי צריכה להסירן כל פעם לפני הטבילה, (אולם יש לציין שבדיעבד כשכבר טבלת ולא הסרת – יש מקום להוראת רב). באופן זה הרצוי ביותר להצהיר מראש שאת נוהגת כך רק לנסיון,  (וטוב אף במקרה דנן לומר שזה רק בלי נדר), כדי שאם יארע שמסיבה כלשהי לא תוכלי להסיר לפני הטבילה, יהיה די בחפיפה היטב, וסירוק או פיספוס כמנהגך מימים ימימה. באופן שכזה – מיום שתחליטי שאינך רוצה מכאן ולהבא להסיר, ולא את או בעלך מקפידים בכך, תוכלי להפסיק לחלוטין את מנהגך.