content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מדוע טובלים דווקא 7 פעמים ולא 23 ? (טהרת המשפחה)

שאלה

מודע טובלים שבעה פעמים ולא כל ספרה אחרת?? אשמח למקור!

תשובה מאת יהודית בטיש - יועצת הלכה

יש המון מנהגים. מלכתחילה צריך לטבול פעם אחת בלבד, וכך פסקו הספרדים.
הרי"ף (פסחים ד ) והרמב"ם ( הלכות ברכות יא ז) סוברים שיש לברך לפני הטבילה.
ה"הלכות גדולות ורש"י סוברים שיש לברך אחרי הטבילה, (הדיון מופיע בטור יו"ד סימן ר) ולכן קבעו לטבול  פעמיים, פעם לפני הברכה ופעם לאחריה.
בהתאם, השולחן ערוך פסק שיש לברך לפני הטבילה (כרי"ף ורמב"ם) והרמ"א פסק שיש לברך לאחר הטבילה (כרש"י)  (שו"ע, יורה דעה, ר א)
השל"ה פסק לטבול פעמיים כדי לצאת מהספק.(וכך נוהגים האשכנזים.
המנהג הפופולרי ביותר, דווקא, הוא לטבול 3 פעמים, כי המילה מקווה מופיעה בתורה 3 פעמים
הרבה טובלות 4 פעמים, כנגד 4 יסודות בעולם, 4 אותיות של שם הויה, וכו'.
הטובלות 7 פעמים טובלות כנגד כל ה 7 שהוא מספר מאד נפוץ ביהדות " כל השביעין חביבין", (בדקי בגוגל)
יש הטובלות 10 כנגד 10 הספירות, הדברות וכו'
ויש עוד מנהגים רבים ושונים