content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

אחור בהפסק טהרה (טהרת המשפחה)

שאלה

איחרתי מספר דקות בבדיקת הפסק טהרה, האם הבדיקה נחשבת?

תשובה מאת נחמה שולמן- יועצת הלכה, אחות בודקת טהרה(M.A ),

לכתחילה יש לעשות הפסק טהרה לפני השקיעה ומוטב להקדים ולעשות אפילו בשעות בוקר או צהרים המוקדמות ולהשתדל לעשות שוב סמוך לשקיעה. אך אם לא הספיקה ניתן יהיה לסמוך על הבדיקות המוקדמות. . יש פוסקים שאוסרים בדיקה לאחר השקיעה הגר'מ שטרנבוך תורת המשפחה לא.  הגר'נ קרליץ חוט שני רמו הגרי'ש אלישיב קובץ תשובות ח'בסי'מב סעי' א. בדיעבד אם התאחרה דרות ספורות 3-4 לדעת חלק מהפוסקים עלתה לה הבדיקה בגלל שקשה לדייק בשעת השקיעה המדויקת ושינויים שמופיעים בלוחות שונים תורת הבית ב סי' יא וכן הרגר'מ אליהו.

יש הפוסקים המתירים בדיעבד עד 13 דקות לאחר השקיעה עי' תורת הבית ב רסה-רעד משום ספק ספיקא ובפרט כשיש עניין של פריה ורביה. ויש המביאים בשם הגר"ע שעד 10 דקות. ויש הטוענים שיש להקל עד 9 דקות אגרות משהאו'ח ד סי' סב . 

בכל מקרה אם אשה רואה שמתאחרת תבדוק מיד כשיכולה ולאחר מכן תשאל שכן פעמים רבות ניתן בדיעבד להקל על סמך שיקולים נוספים כגון דחיה משמעותית בטבילה שלום בית ועוד.
​מתוך אמונת עתיך בהוצאת מכון התורה והארץ, שבי דרום, הרב הרב 
עומר שפס; עורך יואל פרידמן;  מכון פועה, עמ'41. תשרי תשעו.