content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מקווה (טהרת המשפחה)

שאלה

מדוע למילוי חייב המקווה להיות יבש לגמרי ?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

מקוה שאין בו ארבעים סאה מי גשמים ונפלו לתוכו שלושה לוגים מים שאובים- פסלוהו (במידות זמנינו ליטר ו8 גרם. ויש להחמיר להחשיב ג' לוגין החל מ945 גרם), גם אם יוסיפו עוד מי גשמים וישלימו לארבעים סאה המקוה פסול. ופסול זה הוא מדרבנן, גזירה שמא יבוא לטבול בשאובין. יש כמה תנאים בזה, (יו"ד סימן רא, טו. ובהג"ה לסעיף כט) כמו כמה אופנים לתקן הקלקול ולהכשיר. (שו"ע יו"ד סימן רא, כא) ואכמ"ל.

אמנם אם המקוה היה ריק לחלוטין ונפלו לתוכו שלושה לוגין מים שאובים (בלשון רבותינו: ג' לוגין בתחילה). לדעת רבינו תם הפסול הוא מדאורייתא. וכאמור גם אם נמלא עליהם מ' סאה מי גשמים לא יועיל.

מטעם זה כשרוצים למלא את המקוה מחדש ממימי גשמים, חובה לנגב היטב היטב את ריצפת המקוה וקירותיו כי מצוי שיצטברו שם מים בשיעור ג' לוגים שאובים, מהמים השאובים בהם ניקו את המקוה טרם מילויו. ורק לאחר מכן ימלאוהו.