content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

טבילה לאחר כשלון בשמירת הנידה (טהרת המשפחה)

שאלה

אני ובעלי נכשלנו בשמירה הנידה ושכבנו בימי שבעה הנקיים. כיצד עלינו לנהוג?

תשובה מאת

עליכם לעשות תשובה על הנושא.
למדו יחדיו את הלכות הנידה ואת החומרה של מעשיכם, ונסו לחזק את ההקפדה על כל הלכות ההרחקה, הנגיעה וכד' על מנת שחלילה חלילה לא תפלו בחטא חמור זה שנית.