content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

הפרדת מיטות (טהרת המשפחה)

שאלה

יש לנו זוג מזרנים רחבים (90 ס"מ כל אחד). ואנו רוצים להניחם על מיטה אחת במקום על שני מיטות נפרדות. האם ניתן לעשות זאת ולהפריד את המיטות בזמן נידות על ידי כרית גבוהה לכל אורך המיטה?

תשובה מאת

כתב כך הפתחי תשובה (יורה דעה סימן קצה ס"ק יא):
"…הגם דמהר"ם אלשקר התיר לישן תחת הכילה עם אשתו נדה כשלכל אחד יש כסת בפ"ע מ"מ הנכון להחמיר אם לא במחיצת סדין תלויה בין המטות שאינה רואה אותה עוד…"
לפיכך, אם ניתן לשים מחיצת כרית ארוכה וגבוהה במרכז המיטה באופן שלא יכולים לראות זה את זה, הדבר מותר.