content-box search-form mini
חזרה לכל השאלות

מותר או אסור (טהרת המשפחה)

שאלה

האם אפשר לפי ההלכה לקיים יחסים על הרצפה?

תשובה מאת הרב ראובן זכאיים - פוסק הלכה, מדריך חתנים, יועץ

יש מעט בעיה לכאורה מטעמי רפואה. כך משמע מהגמרא במסכת גיטין דף ע. שלא לשמש על הקרקע. גם בזכרוני מהיעב"ץ  שצריך מיטה.
כשיש סיבה מיוחדת וגם אין אפשרות להריון- לכאורה אפשר להקל. חשוב שלא יהיו ממש על הקרקע בלי הפסק כלשהו של שמיכה או סדין
וכמובן רק ברצון שניהם ובשמחתם
במסכת כתובות (ס:)
 דמשמשא על ארעא – הוו לה בני שמוטי, [ כתב רש"י- יהיו לה בנים ארוכי צואר והוא מום]
משמע כפי שכתבתי שהוא ענין סגולי'  אבי מורי שליט"א הסכים עימי שזה לא נאמר כשהם על מזרן החוצץ בינם לקרקע.