לכל המאמרים

חוזר המשרד לשרותי דת על שרות הבלניות ועלויות טבילה

לאחרונה הוצאו הנחיות לבלניות על יד המשרד לשירותי דת בשיתוף הרבנות הראשית

חוזר המנהל הכללי עד/1 א' ניסן התשע"ד 1 באפריל  2014:

9. תיקון לחוזר מנכ"ל (ע"ג/2 )פברואר 2013

סעיף 819: הוראת עבודה –

השירות הניתן במקווה

להלן הנוסח המתוקן:

1. מטרה

מטרת הוראת עבודה זו לפרט ולבאר את השירות, על מרכיביו, הניתן על ידי

הבלנית לאישה הטובלת במקווה טהרה.

2. הגדרות

2.1 מקווה טהרה – מאגר של מים שאינם שאובים, אשר נועד לאפשר לאישה

יהודייה לקיים את מצוות הטבילה, בהתאם להלכה.

2.2 בלנית – עובדת המועצה הדתית האחראית על טבילת נשים על פי ההלכה ועל

פתיחת המקווה ותפעולו.

3. אחריות

האחריות לביצוע הוראת עבודה זו חלה על הבלנית העובדת במקווה. האחריות

המנהלית תחול על ראש המועצה.

4. מסמכים ישימים

חוזר מנכ"ל סג/1, אדר א' התשס"ג )פברואר 2003( – מפורסם באתר המשרד

לשירותי דת.

5. נספחים – אין.

8

6. שיטה

7. עקרונות ההוראה

7.1 שעות פתיחת המקווה

7.1.1 מועצות דתיות – המקווה ייפתח כחצי שעה לפני השקיעה ולפחות כשלוש

שעות לאחר מכן לכל הפחות. עם זאת, ראש המועצה הדתית, בתיאום עם הרב

המקומי, יוכל לקבוע שעות פתיחה קבועות אחרות בהתאם לצורך.

7.1.2 מועצות דתיות אזוריות – במידה שישנן מעל 50 טובלות לחודש, יקבע ראש

המועצה הדתית שעות פתיחה קבועות – לפחות שעה וחצי בכל יום. במידה שישנן

עד 50 טובלות בחודש, ייפתח המקווה בהתאם לצורך, לפי דרישה ובתיאום עם

הבלנית.

7.1.3 שעות הפתיחה של המקווה ומספר הטלפון של הבלנית יפורסמו על גבי

דלת הכניסה למקווה, יחד עם הכתובות ומספרי הטלפון של לפחות שני מקוואות

נוספים סמוכים, או פרטי המקווה התורן )במידה שקיים כזה(.

7.2 קבלת הטובלות

7.2.1 הבלנית תפנה את הטובלות לחדר פנוי בהתאם לתור הקיים.

7.2.2 בשאלות הלכתיות, במידה שיתעורר צורך בכך, תפנה הבלנית את השאלה

לרב.

7.3 אביזרי עזר לטבילה במקווה

על הבלנית לוודא שלרשות הטובלות במקווה יהיה הציוד הנדרש לטבילה,

בלניות

קבלת טובלות 6.1 פתיחת המקווה בהתאם לשעות הפתיחה המוגדרות

6.2 קבלת הטובלות

6.3 העמדת הציוד הדרוש לטובלות בהתאם להלכה

שירות לכלה 6.4 תיאום, מול הכלה, מועד ושעת ההגעה למקווה

הדרכת הכלה לתהליך הטבילה, במידה הצורך, והפנייתה לחדר ייעודי

מענה טלפוני 6.5 מתן מענה טלפוני במשך כל שעות פעילותו של המקווה

עזרה ראשונה 6.6 וידוא הימצאותה של ערכת עזרה ראשונה במקווה

9

בהתאם לדרישות ההלכה ולצורך שיעלה בשטח, ובכלל זה:

7.3.1 שמפו

7.3.2 סבון

7.3.3 צמר גפן

7.3.4 מגבות ו/או חלוק מגבת שיכובסו לאחר כל שימוש

7.3.5 ספוג רחצה

7.3.6 מסיר איפור

7.3.7 קיסמי שיניים

7.3.8 קיסמי אוזניים

7.3.9 מסרק

7.3.10 מסיר לק

7.3.11 פצירה

7.3.12 גוזז ציפורניים

7.3.13 אבן להסרת עור קשה

7.3.14 נעלי גומי

7.3.15 משחת שיניים ומברשות שיניים

7.3.16 מספריים

7.3.17 חוט דנטלי

7.4 שירות לכלה

7.4.1 ככלל, בהדרכת הכלות מובהר לכלה כי היא נדרשת לתאם עם הבלנית

את מועד הגעתה למקווה ואת שעת הטבילה. בעת תיאום מועד טבילה לכלה,

במידה שיעלה צורך בכך, תנחה הבלנית את הכלה מהם האביזרים הדרושים

לטבילה וכן תיתן הסברים נוספים באם יידרשו. הבלנית תוכל להגביל את מספר

המלוות עמן תגיע הכלה, בהתאם להנחיות ראש המועצה הדתית.

7.4.2 בערב הטבילה, תפנה הבלנית את הכלה לחדר כלות ייעודי )במידה שקיים(,

וכן תלווה אותה בתהליך הטבילה.

10

7.5 מענה טלפוני

מענה טלפוני יינתן על ידי הבלנית בכל שעות פעילות המקווה, ככל האפשר.

7.6 עזרה ראשונה

על הבלנית לוודא הימצאותה של ערכת עזרה ראשונה במקווה.

7.7 בכל מקרה של סתירה בין האמור לעיל להוראות שניתנו במסגרת חוזרים

קודמים, יש לנהוג על פי חוזר זה.

830. תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ד-2013

ביום 6.11.13 נכנסו לתוקפן תקנות שירותי הדת היהודיים )אגרות שירותים(, התשע"ד-2013,

שהעתק מהן מצוין להלן:

1

בתוקף סמכותי לפי סעיף 7)ב( לחוק שירותי הדת היהודיים ]נוסח משולב[, התשל"א-1971

)להלן – החוק(, בהסכמת שר האוצר ובאישורו לפי סעיף 30 לחוק יסודות התקציב,

2, אני מתקין תקנות אלה:

התשמ"ה-1985

1. הגדרות בתקנות אלה

"אגרת שירותים" – אגרה בעד שירותי דת שהמועצה מוסמכת לספק לפי סעיף 7 לחוק;

"תקופת שעון החורף" ו- "תקופת שעון הקיץ" – לפי חוק קביעת הזמן, התשנ"ב – 1992

 

2. חובת תשלום אגרת שירותים

לא תספק מועצה לשירותי דת מן השירותים המפורטים בתוספת אלא אם כן שולמה

בעדם תחילה האגרה הקבועה לצדם בתוספת.

1. נשים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת 15

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה 30

טבילה בתא מיוחד )מקווה כלות( 50

טבילה שלא בשעות הפעילות הרגילות של מקווה הנשים 50

כלות בשנה הראשונה לנישואיהן פטור

2. גברים

טבילת שחרית בימי חול 10

טבילה בערבי שבתות וחגים כולל מקלחת 20

מנוי חודשי לטבילה במקווה גברים 120

כרטיס הכולל מספר אישורי כניסה למקווה בתשלום מראש

)כרטיס פעימות( %10 הנחה

18

3. טבילת אבלים שלא בשעות הפעילות הרגילות של המקווה

טבילה של אבלים )משפחה( שלא בשעות הפעילות הרגילות של

מקווה הנשים או מקווה הגברים –

לכל טובל/ת 50

 לכל המשפחה לא יותר מ-250

התשע"ד- – 2013, במסגרת זו עודכנו גם תעריפי אגרות הטבילה במקוואות.

הרינו להבהיר מספר עניינים בנושא זה:

19

טבילת נשים )סעיף 5)א( לתוספת לתקנות(

1. תעריפים

טבילה במקווה כללית לנשים כולל מקלחת – 15 ₪ ש"ח

טבילה במקווה כללית לנשים כולל אמבטיה – 30 ש"ח₪

חובה להקפיד על גביית התעריפים הנזכרים לעיל. אישה הטובלת ועושה שימוש

באמבטיה – תשלם אגרה בסך 30 ₪, ש"ח, אולם אישה הטובלת ועושה שימוש במקלחת

בלבד – תשלם 15 ₪ ולא מעבר לכך.

אין לכלול את עלות ערכת המקוואות )מגבת, סבון וכיו"ב( בתוך אגרת הטבילה. במילים

אחרות, חובה להפריד בין אגרת הטבילה עצמה ובין התשלום בעבור ערכת המקוואות,

וזאת כדיעל מנת שאישה תוכל להחליט האם ברצונה לרכוש את ערכת המקוואות או

שמא ברצונה לשלם בעבור הטבילה בלבד ללא שימוש בערכת המקוואות.

יובהר כי משרדנו לא קבע סכום כלשהו שיש לגבות בעבור ערכת המקוואות, בגלל

ההבדלים הקיימים בין מועצות דתיות שונות בנוגע לגבי איכות המוצרים הנמצאים

בערכות.

2. שעות הפעילות במוצאי שבתות וחגים

יובהר, כי שעות הפעילות הרגילות של המקוואות במוצאי שבתות וחגים הינן כדלקמן :

החל משעה לאחר צאת השבת ועד השעה 23:00 בתקופת שעון החורף, ועד השעה 24:00

בתקופת שעון הקיץ.

למותר לציין כי בשעות אלו יש לגבות תעריף רגיל.

3. פיקוח ואכיפה

משרדנו יקפיד בההקפדהת יתרה, כי המועצות הדתיות יגובות את הסכומים הנזכרים

לעיל ולא מעבר לכך. משרדנו יפעל לעריכת ביקורות במועצות לבדיקת יישום ההנחיות.

20

831. טבילת פנויות במקוואות

על פי החלטת מועצת הרבנות הראשית, מיום י"ט חשוון תשע"ג )4.11.12(, המקוואות הינם

מבני ציבור המיועדים לשם מתן שירותי דת יהודיים בתחום טהרת המשפחה.

סעיף 6א' לחוק שירותי הדת, קובע כי המועצה הדתית תפעל לפי פסיקתן של הרבנות

המקומית והרבנות הראשית. המשמעות היא, שהמועצה אמורה לפעול בהתאם לפסיקה

ההלכתית של הרבנות המקומית והרבנות הראשית, בין השאר, בכל הנוגע להיבטים

ההלכתיים המתייחסים להקמת המקווה ולתפעולו השוטף. במסגרת זו הובהירה ע"י

הרבנות הראשית, במסגרת פנייתו של הרב מצגר לרבני ישראל מיום י"ז שבט תשס"ח, כי

טבילה של פנויות במקוואות אסורה.

חוק שירותי הדת היהודיים )נוסח משולב(, תשל"א-1971, קובע כי מועצה דתית מוסמכת

לספק "שירותי דת". טבילה שאינה למטרה דתית כי אם למטרות אחרות ובכלל זה צרכים

רוחניים אישיים, אינה בגדר "שירותי דת" עליהם מופקדת המועצה הדתית, ולכן המועצה

הדתית איננה חייבת לספק שירותים שכאלו.

מבלי לפגוע באמור, ומטעמים של צנעת הפרט בלבד, יובהר כי הבלניות מנועות מלשאול

את הנשים המגיעות לטבול, שאלות בדבר מעמדן האישי )האם הן נשואות, רווקות וכיוצ"ב(,

ואין להתנות את האפשרות לטבול, במתן מענה לשאלות אלו.

לאור זאת, יש לתלות בכניסה למקווה שילוט בדבר האיסור ההלכתי על טבילת פנויות

על פי הנוסח הבא:

"על פי פסיקת הרבנות הראשית לישראל טבילת פנויות אסורה.

יש לכבד את פרטיות הטובלות ולהימנע משאלות הנוגעות למעמדן האישי ולצנעת הפרט.

האחריות מוטלת על הטובלות עצמן".

21

832. נוהל שמירה על צנעת הפרט של ציבור הטובלות במקוואות.

המשרד לשירותי דת רואה חשיבות עליונה בנתינת השירותים המיטביים לציבור הטובלות,

כדיע"מ שתקיימנה את מצוות הטבילה כהלכתה, בד בבד המשרד רואה חשיבות עליונה

בשמירה על פרטיותה של הטובלת תוך שימת דגש על שמירת צנעת הפרט.

לאור האמור, אבקש לחדד את הנקודות המצוינות להלן, לציבור הבלניות האמונות

על נתינת השירות השוטף לקהל הטובלות. וזאת, בהתאם לפסיקת הרבנים הראשיים

לישראל, הרב יצחק יוסף שליט"א והרב דוד לאו שליט"א , מיום ט"ז כסלו תשע"ד,

כדלהלן:

1. עם הגעתה של הטובלת למקווה, תפנה הבלנית את הטובלת לחדר פנוי בהתאם

לתור הקיים.

2. לאחר שסיימה הטובלת את הכנותיה, תפנה הבלנית את הטובלת לבור הטבילה.

3. תפקיד הבלנית במקווה נועד, בין היתר, לסייע לטובלות לקיים את מצוות הטבילה

כהלכתה.

4. טרם הטבילה, תציע הבלנית לטובלת סיוע מעשי ובחינה הלכתית המתמקדת

בנושאי הטבילה, וזאת בתנאי שהטובלת מעוניינת בכך.

5. במידה שוהטובלת אינה מעוניינת בהכוונה או בבחינה הלכתית טרם הטבילה, אין

לבלנית לעכבה ובהתאם לכך, הבלנית תאפשר טבילה ללא דרישה או שאלות

הנוגעות לענייני הטבילה.

6. יובהר כי יש לשים דגש על כיבוד פרטיותן של ציבור הטובלות ולאור זאת על הבלנית

להימנע משאלות שעלולות לפגוע בפרטיות.

7. בשאלות הלכתיות, במידה שויתעוררו על יד"י הטובלת, תפנה הבלנית את השאלה

לרב המקומי.

8. למען הסר ספק, בכל עניין הנוגע לשאלה הלכתית, הנושא יובא להכרעה לפי פסיקת

הרבנות המקומית או הראשית וזאת עעל פי"פ סעיף 6א' לחוק שירותי הדת היהודיים.

22

9. למותר לציין שלאור האמור בסעיף 6 האחריות על מהות וכשרות הטבילה מוטלת

על הטובלות עצמן.

10. על המועצות הדתיות לפרסם בכל המקוואות במקום בולט לעין, את עיקרי ההלכות

הנוגעות לטבילה כהלכתה, ובכללן את ההלכות הנוגעות להכנות ולבדיקות הדרושות

טרם הטבילה.

נכתב על-ידי
מתוך האתר של המשרד לשרותי דת

http://dat.gov.il/hozrim/042014n[1].pdf