לכל המאמרים

הכשרה לגאולה

נכתב על-ידי מנחם ברוד, "שיחת השבוע" לפרשת נח ה'תש"ע, 1190.

במשמעותו הפנימית המבול היה בבחינת מקוה טהרה, שתפקידו לטהר את הארץ מטומאתה. העולם שלפני המבול השחית את הארץ וטימא אותה, כפי שנאמר: " מלאה הארץ חמס". העולם היה רווי כוחות טומאה רבי עוצמה, שטימאו את הארץ. טהרתו של העולם נעשתה על ידי המבול. ארבעים ימי הגשם היו בדוגמת מי המקוה המטהרים בארבעים סאה. המבול שטף והעביר את רוח הטומאה שהייתה בארץ וכך טוהר העולם והוכשר לקיים עליו חיים חדשים.
עוד מוסבר, כי המבול היה הכנה לקראת הגאולה. העולם שלפני המבול לא היה כלי ראוי להשראת הקדושה האלוקית, אך על ידי המבול נעשתה ההכשרה הראשונית, שכאשר יהודים ילמדו תורה ויקיימו מצוות תוכל הקדושה להיתפס גם בתוך המציאות הגשמית של העולם. ובכך יתקדש העולם ויוכשר לקראת תכליתו.
לכן דווקא בשנת המבול האירה בתיבת נח הארה מעין זו שתאיר בימות המשיח, כדי לבטא בכך את ייעודו העיקרי של המבול – לטהר את העולם ולהכשירו לקראת הגאולה.בשנת המבול זו היתה התגלות חד פעמית, שבאה מלמעלה, אך בתקופת הגאולה, לאחר שהעולם הוכשר וזוכך במשך תקופת הגלות, תיהפך התגלות זו למצבו הטבעי של העולם, שהקדושה האלוקית תקיף אותו "כמים לים מכסים".