לכל המאמרים

המלאך מלווה מהטבילה

נכתב על-ידי מתוך: 'אוצר הטהרה' הרב יעקב יואל וולף, אשדוד.

ספר הרב כדורי זקן המקובלים, שמובא בספרי קבלה, שנוצר מלאך ממצות הטבילה והוא מלוה את האשה לביתה ומקור לזה בקדמונים בספר המקצועות לרבנו חננאל וזה לשונו:
מעשה באלישע כהן גדול שלא היו לו בנים מתקימים, נכנס לפני הקב"ה ואמר לפניו : רבון כל העולמים מפני מה לצדיקים יש בנים ולי אין בנים? יצאה בת קול והשיבו מפני שנוהגים בטהרה.. והלך והרצה הדברים לאשתו.. פעם אחת ירדה לטבול ופגע בה מצורע וחזרה וטבלהועלתה ופגע בה חזיר וחברה וטבלה, ועלתה ופגע בה גמל וחזרה וטבלה ועלתה ופגע בה גוי וחזרה וטבלה.. נכמרו רחמיו של הקב"ה ואמר לו למטטרון שר הפנים: עד מתי צדקת זו מצטערת? לך ועמוד לפני צדקת זו על פתח המקוה כדי שתתעבר הלילה הזאת ותלד צדיק קדוש וטהור. מיד ירד מטטרון שר הפנים וישב על פתח המקוה. אמר לה כבר בא עלבונך והוא שגרני אצלך, מיד שמחה שמחה גדולה. הלכה ונתעברה באותו הלילה את רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. והיה דיוקנו דומה למטטרון…