לכל המאמרים

ברכת כלה

רבונו של עולם, ביום גדול וחשוב זה, שאתה מזכיני להכנס לחופה, יחד עם חתני המיועד לי _____ בן _____
הריני מודה לפניך על כל הטובות שגמלת עימי. יהי רצון מלפניך, אלוקי ואלוקי אבותי, שבשעה קדושה זו, חיבורנו יעלה יפה ונזכה ביחד לבנותבית נאמן. שנאמר: איש ואשה – זכו שכינה בינהם. ותרבה אהבה תמידית, אחווה, שלום ורעות ביננו ותזכנו לחיים ארוכים ומאושרים, חיים של אושר, כבוד, שלווה, סובלנות וסבלנות, בריאות ופרנסה טובה. חיים של טובה וברכה, חן וחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו ותטע בליבנו אהבתך ויראתך לעשות רצונך בלבב שלם.ותזכנו להיות בשמחה כל ימי חיינו, תתמיד בריאותנו ותשמע כל תחנונינו. כי אל שומע תפילה ותחנון אתה.
יהי רצון שבשעה טובה נתברך במשפחה של קיימא, ילדים בריאים ושלמים. נדע ונזכה לגדלם לחיי מעשים טובים מתוך רוב שמחה ומתוך אושר וכבוד ומתוך מיעוט עוונות. השכן נא שלום ושכינה ביננו והאר עיננו לפניך מעתה ועד עולם. ולכן אני הכלה _______ בת ________, הנצבת לפניך היום, המוכנה ומזומנה בקדושה ובטהרה כדת משה וישראל, להכנס לחופה עם חתני _______ בן ________. הנני נושאת תפילה ותחנונים לפני כסא כבודך בעת הזאת שתהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון מלפניך ושנזכה לגאולה שלמה.
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגענו לזמן הזה.