לכל המאמרים

תפילה לשמח חתן וכלה

נכתב על-ידי רבי נחתן מברסלב, ליקוטי תפילות.

"רבונו של עולם
אדון השמחה והחדווה, אשר השמחה במעונך.
ברחמיך הרבים בראת ששון ושמחה, חתן וכלה, גילה ורינה, דיצה וחדווה.
זכני ברחמיך הרבים, שאזכה לקיים מצוות הכנסת כלה לחופה, בתכלית השלמות, בקדושה ובטהרה גדולה. ואזכה בכל עת לשמח חתן וכלה, לשמחם בכל עוז וחדווה, להרבות בכל מיני שמחה לפניהם ולרקד לפניהם בכל כוחי, בשמחה וחדווה גדולה.
ואזכה ע"י הריקודין להמתיק כל הדינים מעלינו ומעל כל ישראל ותיתן שמחה בליבי עד שיתנשאו רגלי ע"י שמחת הלב..ואזכה תמיד לעסוק בתורה ותפילה וצדקה ומעשים טובים בשמחה וחדווה גדולה, עד שאזכה לייחד ולחבר חתן וכלה העליונים. ותרחם על כנסת ישראל עם קדשך, רעיתך המשוכה אחריך, כלה קרואה בנעימה, באהבתך ובחמלתך ותמתיק ותבטל כל הדינים מעל כל עמך בית ישראל, בגשמיות ורוחניות.
ותשמחנו בישועתך תמיד ותמהר ותחיש לגאלנו, ותעלנו בשמחה לארצנו ותבנה בית מקדשנו ותפארתנו".