לכל המאמרים

העולה לתורה

נכתב על-ידי מתוך" 'ימי טוהר', ינון יונה, תכלת מרדכי, תשנט, עמ'קט.

בעיר הקודש "צפת" ת"ן קיים בית כנסת זה מאות שנים המיוחס להגאון המקובל האלוקי רבי יצחק אבוהב זיע"א. בבית הכנסת הנ"ל יש ספר תורה קדוש שלפי המסורת כתבו בקדושב ובטהרה רבי יצחק אבוהב. בשבת קודש פרשת שמיני עלה לתורה אחד המתפללים וכשהגיע לפסוק 'אך את זה לא תאכלו..את הגמל כי מעלה גרה הוא', נמצא כתוב כי מעלה נדה הוא. והיה לפלא בעיני הקהל כי לא יתכן שספר תורה שנכתב כל כך בקדושה ובטהרה תהיה בו טעות. אך ברגע שהתרחק מעט העולה לתורה מהספר תורה, חזרו האותיות למעלה גרה. וכשהתקרב שוב קראו מעלה נדה וכך חזר על עצמו כמה פעמים. עד ששאל הרב את העולה לתורה האם נכשלת באיסור נדה ובבושת פנים פרץ בבכי והודה על חטאתו.