לכל המאמרים

תפילה לאשה מעוברת

נכתב על-ידי 'שערי דמעה'

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי,
שתקל מעלי את צער עבורי ותוסיף ותתן לי כח ואון בכל ימי העבור,
שלא יותש כוחי ולא כח העובר בשום דבר שבעולם,
ותציל אותי מפתקה של חוה ומקללת " הרבה ארבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים",
ויהי בעת לידתי כי ימלאו ימי ללדת, לא יהפכו עלי צירי,
ויצא הולד לאויר העולם ברגע קטן, בקלות, בלי שום הזק לא לי ולא לולד,
ויהיה נולד בשעה טובה ובמזל טוב, לחיים ולשלום ולבריאות,
לחן ולחסד, לעושר ןכבוד,
ויקויים בי מקרא שכתוב: " לא תהיה משכלה ועקרה בארצך את מספר ימיך אמלא",
ואני ובעלי נגדלהו לעבודתך ולתורתך הקדושה, ולחיים טובים ולשלום ועושר ואושר וכבוד ומנוחה,
ולא נהיה לא אני ולא העובר נזיזוקים,
לא בגוף ולא באברים ולא בעורקים ולא בגידים ולא בעור ובשר ושאר כל בנין בני אדם,
לא בתוך חלל הגוף ולא חוץ לחלל הגוף,
ותחזק את כוחי ורוחי ועצמותי, כמו שנאמר:
" רפאות תהי לשרך ושקוי לעצמותיך".
כי לך ה' הוחלתי אתה מענה ה' אלהי.
ואני בה' אעלוזה אגילה באלהי ישעי.
רצה ה' להצילני, ה' לעזרתי חושה.
חושה לעזרתי ה' תשועתי. לישועתך קויתי ה'.
שמע ה' קולי אקרא וחנני וענני.
עשה למען אבותינו הקדושים, ולמען זכותם וצדקתם,
ולמען תורתם ומעשיהם הטובים של שוכני עפר הטמונים פה ובכל העולם.
תזכור אהבתם ותחיה זרעם ותציל אותם ממות וממשכלת ומכל חולי ומדוה.
ותברכני כאשר הבטחתנו בתורתך הקדושה על ידי משה עבדך, מפי כבודך כאמור:
"ואהבך וברכך והרבך, וברך פרי בטנך ופרי אדמתך דגנך ותירושך ויצהרך
שגר אלפיך ועשתרות צאנך על האדמה אשר נשבע לאבותיך לתת לך.
ברוך תהיה מכל העמים, לא יהיה בך עקר ועקרה ובבהמתך".
כן תברכני ותענני ותאריך ימי בנעימים, כאמור:
"ארך ימים אשביעהו ואראהו בישועתי",
אמן.