לכל המאמרים

בשעת הלידה

נכתב על-ידי שערי דמעה

יהי רצון מלפניך,
שתרחם עלי בתוך כל עוברות היולדות מעמך ישראל.
ותצילני מפתקה של חוה,
ובעת לידתי תקל מעלי צער הלידה ואלד בנקל בלי שום צער, בטרם יבוא חבל לי.
ויצא הולד לאויר העולם ברגע קטן, בקלות, בלי שום היזק לא לי ולא לולד.
ויהיה נולד בשעה טובה ובמזל טוב, לחיים טובים ולשלום, לבריאות, לחן ולחסד, לעושר וכבוד.
ואני ובעלי נגדלהו לעבודך ולתורתך הקדושה ולחיים טובים ולשלום.
ולא נהיה , לא אני ולא העובר ניזוקים
לא בגוף ולא באיברים ולא בעורקים ולא בגידים ולא בעור ובשר ושאר כל בניין בני אדם,
לא בתוך חלל הגוף ולא חוץ לחלל הגוף
ואם יש בי עוון מחול ומרק אותי במה שנצטערתי בכאב החבלים
ותעלה קול צעקתי עד כסא כבודך
וסתום פי המקטרגים עלי ויכנסו לפניך כל המליצים בעדי טוב,
כמידתך להיטיב להגון ולבלתי הגון.
ויכמרו רחמיך עלי ותצילני מכל כאב, וטרף ובהלה
ותצא השליה בזמנה ואהיה בריאה וטובה לעבודתך ,
כי אתה עונה בעת צרה, מלך רחמן ומרחם על כולם,
פודה ומציל ושומע ועונה.