לכל המאמרים

כשנכנסת האשה לחודש ג' לעיבורה

"לך ה'  הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד,
כי כל בשמים ובארץ לך ה' הממלכה והמתנשא לכל ראש".
רבונו של עולם, בלב נשבר ונדכה אני מתפללת לפני כסר רחמיך,
רחום, שידעתי שאיני כדאית כלל, שמתי רחמיך לנגד עיני, כי רחום אתה.
ובכן, יהי רצון מלפניך ה' אלוהי ואלהי אבותי,
שתתמלא רחמים על כל עוברות עמך ישראל ובפרט לי… ( שם ושם האם)
ותקל מעלי צער העבור,
ועשה למען רחמיך שיתקיים העבור בבריאות,
ויגמר לטובה, בכל אבריו וגידיו והכל מתוקן.
ולא אפיל חס ושלום,
למען רחמיך המרובים, בשמך הקדוש,
וימלאו ימי ללדת ולא אהיה משכלה.
"כי כארץ תוציאב צמחה וכגנה זרועותיה תצמיח".
כן יהי רצון.