לכל המאמרים

תפילה על הפרנסה

יהי רצון לפניך ה' אלהינו ואחהי אבותינו,
שיהיו מזונותי ופרנסתי ומזונות ופרנסת בני ביתי עם מזונות ופרנסת כל עמך בית ישראל,
מוכתרים ומאומתים ומצודקים בידך.
ואל תצריכני לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלואתם, כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.
ותהי מלאכתי וכל עסקי לברכה ולא לעניות. לחיים ולא למות.
ותזכני שלא יתחלל שם שמים על ידי.
ואהיה מן המועילים ומשפיעים טוב לכל אדם תמיד.
ותמלא ידי מברכותיך ושבענו מטובך כמו שעשית ליוצאי מצרים.
כי אתה ה' ברכת ומברך לעולם.
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו.
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון.
השלך על הק יהבך והוא יכלכלך, לא יתן לעולם מוט לצדיק.
ואתם נשמות הקדושים והטהורים, העתירו אל ה' בעדי ובגללי.
ירים קרני ויגביה מזלי.
למען אוכל לעובדו בלבב שלם כל ימי עולם.
ובשם טוב ובשעה טובה אפטר מן העולם הזה ממתים ידו מחלד.
ויהיה חלקי עמכם בגן עדן.
אמן.