לכל המאמרים

תפילה למציאת בן זוג

נכתב על-ידי מהשל"ה הקדוש

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ואלהי אבותי,
שתמציא לי ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים את זווגי הראוי לי בזמנו.
זווג הגון הראוי להוליד תלמיד חכם, גדול בתורה וביראה,
מזרע צדיקים ואנשי אמת ויראת חטא.
כמו שהמצאת זווגו לאדם הראשון, לאברהם, ליצחק ויעקב ומשה,
כל אחד זווגו בעתו ובזמנו.
ואותו איש שתמציא לי לזווגי יהא:
איש טוב, איש נאה במעשיו, בעל מעשים טובים, בעל חן,
איש משכיל וירא אלהים, רודף צדקה וגומל חסד.ולא יהא בו שמץ פסול, ומום ופגם.
ולא יהא כעסן ורגזן, רק בעל ענוה ונמיכות רוח.
בריא ובעל כח.
ואל יעכב אכזריות הבריות ושונאים ומחשבותיהם ותחבולותיהם לעכב את בן זוגי ההוכן לי.
יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך.
ה' צורי וגואלי.