לכל המאמרים

תפילה לבת מצוה

נכתב על-ידי איטליה

ברוך אתה אלוהינו מלך העולם, שגמלני כל טוב.
והחייני וקיימני לזמן הזה לבוא באנשים ולקבל עול מצוותיך.
ה', ה', אל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת.
הנה היום החילותי גשת אל היכל קדשך ביראתך להסתפח בנחלתך.
גם כי נערה אנוכי ואין מילה בלשוני מול כבוד רוממותך אל נא תמאסני.
כי מפי עוללים ויונקים יסדת עז.
ותנובב לשון גמולי חלב ועתיקי משדים להשתבח בתהלתך.
אל אלהי הרוחות, לכל בשר מי כמוך מורה המלמד לישראל דעת.
משים העמעת דין.
תורה ציוה לנו משה קהילת יעקב.
היא חיינו וארך ימינו.
ובמה תזכה נערה ארחה לשמור כדברך.
יחד לבבי ליראה את שמך
והדריכני באמתך להשתעשע בחוקי צדקך ובדברי קדשך ובלימודי חכמתך.
אדברה נגד המתעתים ולא אבוש.
בשם אלהי אבותי אדגול ולא תכבדנה ידי.
תבענה שפתי תהלה להגדיל תורה ולהאדירה ולא אחשה.
אתפאר בשם ישראל ולא אשקר באמונתי.
בידך עיתותי ובידך אפקיד רוחי.
החלימני והחייני ללכת בדרכיך בלב שלם ובנפש חפצה לעשות צדקה וחסד.
חזקני ואמצני להיות מעבדיך הדבקים בך להודיע ברבים שמך הגדול והנורא.
ומלאה הארץ וביתך יקרא בית תפילה לכל העמים.
ברוך אתה ה' למדני חוקיך.

נכתב על-ידי איטליה
מצוטט תוך הספר תפילת נשים - פסיפס נשי של תפילות וסיפורים, הוצאת ידיעות אחרונות, ספרי חמד (2005), עמ'42.