לכל המאמרים

תפילה לבת מצוה

אלהי ואלהי אבותי, באמת ובתמים אשא את עיני ביום הגדול והקדוש הזה לאמר:
הנה ילדותי חלפה, הלכה לה ומעתה עלי לשמור את חוקי רצונך.
ועלי לענות ביום פקודתי כאשר תגמול לי כפרי מעללי.
ביום הזה באתי בקהל לך ולפני כל העמים אתפאר על שמך אשר נקרא עלינו.
ועתה, אני שבשמים, שמע אל התפילה ואל התחינה הזאת,
שלח שפע ברכותיך עלי למען ימי ישבעון ויוריון מדשן עדניך.
הוריני נא דרך חוקיך, הדריכני בנתיב מצוותיך.
תן בלבי לאהבה וליראה את שמך, החזק בידי ואל תרפני
ולא אכשל בדרכי אשר אנכי הולכת בה היום בראשונה.
הצילני מיצר הרע ותן בי כח לשמור את תורתך הקדושה
ואת פיקודיך אשר יעשה אותם האדם וחי בהם.
ובכל ימי אקרא בקול גדול ולא אבוש:
שמע ישראל ה' אלוהינו, ה' אחד.