לכל המאמרים

תפילה לאחר הדלקת נרות בפסח

נכתב על-ידי מתוך 'בית תפלה'

אתה הוא ה' האלהים, בורא שמים וארץ. האזינה ממעון קדשך את שפיכת תפילתי,
כי אתה עושה נפלאות עמנו בכל עת. הוצאתנו ממצרים להיות לך עם סגולה.
לכן אבקש ממך שתערב לפניך עתירתנו ועלי אמתך הדופקת בשערי הרחמים – יהמו רחמיך.
שתבער מעלינו כל מיני גזרות קשות ורעוץ ולא יבוא עלינו כל מחלה וכל נגע.
ובזכות אכילתנו המצות תשמרנו מלחם עוני ותברכנו לפרנסה וכלכלה, לשבע ולא לרזון.
השקיפה משמים וראה עבודת עמך, טורחים בכל יכולתם לקיים מצוותיך.
ואתה ה' חוסה על עמלינו, ברחמיך הרבים תשגיח עלינו לברכנו ותזכנו לספר נפלאותיך שתעשה עמנו.
ותשמרנו מכל מיני משחיתים ומזיקים ואל ישלוטאסכרה בילדי עמך.
זכור זכות דגליך הבאים בים סוף ושמרנו שלא נטבע במעמקי מים.
וכל ימי הקיץ הבא אל יחרבו הנהרות.
אנא, קבל ברצון את ברכתי על הנרוץ ותאיר את מזלי שיראו שונאי ויבושו.
ואת עיני בעלי וזרעי תאיר בתורתך הקדושה.
ותאיר את חשכת ירושלים ובית מקדשך ונקריב קרבן הפסח במזבח על האש.
אמן , כן יהי רצון.

נכתב על-ידי מתוך 'בית תפלה'
פורסם ב'תחינת האמהות, מילר, ירושלים