לכל המאמרים

תפילה לאחר הדלקת נרות בסוכות

נכתב על-ידי מתוך 'בית תפלה'

קבל נא ברצון אמרי פי והגיון לבי, שיחתי תערב לפניך ותאזין תחנוני.
עוררה רחמיך המרובים עלי אמתך. אל יעזבוני חסדיך וימינך תסעדני.
באברתך תסך עלי ותחת כנפיך אחסה.
ובזכות מצות סוכה תציחנו מגלות ותגן עלינו לבל ישלטו בנו שונאינו.
ותקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ. ותצילנו משביה וממאסר על ידי עלילה.
ואל ישלוט בנו עין הרע לעולם.
בנה בית מקדשך והשב שכינתך לירושלים. ותעלה לפניך ברצון בירכתי על הנרות.
ותשמור את כל בתי ישראל משרפה ותבערה ולא ירבו הגשמים בכל שבעת ימי החג.
ואל יכבו הרוחות את הנרות אשר הדלקנו. ותאיר את מזלנו לפרנסה ולכלכלה.
ותאיר את עיני בעלי ובני בתורתך הקדושה ותסיר את כעסך מעל ישראל עמך.
עשה למען באי באש על קידוש שמך. עשה למען אברהם, יצחק ויעקב.
רבונו של עולם, בזכות הדלקת הנרוץ של חג ובזכות שאנו מאירים את הסוכה באורות קדשך,
יהי רצון שיתעוררו זכויותיו של אברהם אבינו שהושלך לכבשן האש.
ובזכות יצחק אבינו שנעקד על מזבח העצים והאש.
ובזכות יעקב אבינו שנאבק עם מלאך האש.
זכור לנו כיום את זכויותיהם.
אמן, כן יהי רצון.

 

נכתב על-ידי מתוך 'בית תפלה'
פורסם ב'תחינת האמהות, מילר, ירושלים